28 Apr 2016

Tilen Genov from Morigenos completed his mandate at the European Cetacean Society


As we recently wrote, the 30th conference of the European Cetacean Society (ECS) was held in Madeira (Portugal) last month. The ECS was established in 1987 and aims to promote and advance the scientific studies and conservation efforts of marine mammals and to gather and disseminate information about cetaceans to members of the Society and the public at large. Four years ago, Tilen Genov from Morigenos was elected a member of the ECS Council, and appointed Vice-Chair last year. At this year’ conference, Tilen completed his 4-year mandate and passed his roles onto newly elected Council members, while still continuing his function of the ECS National Contact Person for Slovenia. At the closing ceremony, the Council thanked Tilen for his voluntary work over the past four years. The Morigenos team is proud to have its members co-shaping the European and international scene of marine mammal research and conservation.

Tilen Genov iz društva Morigenos zaključil mandat v Evropskem združenju za kite in delfine


Kot smo nedavno pisali, je pretekli mesec na Madeiri (Portugalska) potekala 30. konferenca Evropskega združenja za kite in delfine (European Cetacean Society - ECS). Evropsko združenje za kite in delfine je bilo ustanovljeno leta 1987, z namenom napredovanja znanstvenega raziskovanja in varstva morskih sesalcev, ter širjenja informacij znotraj znanstvene skupnosti ter s širšo javnostjo. Tilen Genov iz društva Morigenos je bil pred štirimi leti izvoljen v upravni odbor ECS, v zadnjem letu pa je bil imenovan tudi za podpredsednika. Tilen je na letošnji konferenci zaključil svoj 4-letni mandat in tako predal vlogo novoizvoljenim članom odbora, še vedno pa ima funkcijo nacionalne kontaktne osebe ECS za Slovenijo. Na zaključni prireditvi se je Odbor Tilnu zahvalil za njegovo prostovoljno delo v preteklih štirih letih. V društvu Morigenos smo ponosni, da naši člani pomagajo soustvarjati evropsko in mednarodno sceno raziskovanja in varstva morskih sesalcev.

21 Apr 2016

EKOBAZAR 2016


Na Gospodarskem razstavišču bo v petek, 22. aprila 2016, v okviru 7. mednarodne Eko konference potekal Eko bazar, na katerem se bo predstavilo tudi društvo Morigenos. Na naši stojnici boste med 9. in 16. uro lahko iz prve roke spoznali "naše" delfine in delo društva, na ogled pa bo tudi izobraževalna razstava o delfinih v slovenskem morju. 

Vstopnine ni. 

Eko konferenco in Eko bazar organizira društvo Planet Zemlja, ki je tudi izvajalec vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec, v katerem s projektom »Ohranimo delfine v slovenskem morju« sodeluje tudi društvo Morigenos. V sklopu konference bodo podelili priznanja in nagrade v natečaju sodelujočim šolam in vrtcem. 

Vljudno vabljeni!

1 Apr 2016

It’s time for hugs!


Give us a hug and help us organize Dolphin Day. With your help and the help of Dormeo we will organize Dolphin day in August in Piran to point out the importance of conservation of marine ecosystem and its biodiversity. Slovenian and adjacent waters are home to a small but resident dolphin population. Dolphins are an important part of the marine ecosystem. By efficiently protecting dolphins we can also protect other animals and the environment they live in. The presence of dolphins in this area is threatened by many human impacts such as chemical pollution, noise pollution, heavy boat traffic, unsustainable fishing and the general degradation of the sea and its coast. Fortunately, negative impacts can be substantially reduced by following a few simple rules. The main objective of Dolphin day is raising awareness through different activities, workshops and education, to point out the fact that dolphins live in Slovenian waters and that the sea is worth protecting. 

HOW YOU CAN HELP us raise awareness. The brand Dormeo is carrying out a campaign called “A hug of warmth” which donates funds for good causes. Give us a hug (click) EVERY DAY in April on the website Objem topline (A hug of warmth), and help us to receive a donation for organizing Dolphin day. When visiting the site for the first time and giving the first hug, you will need to register by providing your e-mail address (this procedure is needed only once at the beginning of the voting process - your email won’t be used for any marketing purposes) and click “Podarjam objem” (I give a hug). A hug is successfully registered when the number of votes rises and the number of hugs turns green. If someone else wants to give a hug on the same day from the same computer, you will however need to clear you history/cookies, otherwise a hug will not be submitted. Up to 5 people can vote from the same computer on the same day.

The more hugs we receive, the higher are our chances of receiving a donation. You can make a big difference in making this event possible with only one click a day.

Thank you for your hugs!

Čas je za objeme!


Podarite nam objem in pomagajte pri izvedbi Dneva delfinov. Z vašo pomočjo bomo v okviru akcije Objem topline blagovne znamke Dormeo v avgustu organizirali Dan delfinov v Piranu ter opozorili na pomen ohranjanja morskega okolja in njegove biotske raznovrstnosti. Slovensko morje (skupaj z okoliškimi vodami) je pomemben življenjski prostor majhni, a stalni populaciji delfinov. Delfini so pomemben del morskega ekosistema. Z učinkovito zaščito delfinov lahko zaščitimo tudi ostala bitja in celotno okolje, v katerem delfini živijo. Obstoj delfinov pri nas ogrožajo mnogi človeški vplivi, kot so onesnaženje, hrup, gost pomorski promet, prekomerni ali neprimerni ribolov in splošna degradacija morja in njegove obale. S primernim ravnanjem, lahko negativne vplive na delfine in njihovo življenjsko okolje močno zmanjšamo. Glavni namen Dneva delfinov je širšo javnost preko različnih aktivnosti, delavnic in izobraževanja opozoriti na dejstvo, da delfini živijo tudi v slovenskem morju ter vzbuditi zavedanje, da je naše morje vredno varovati. 

Da bo izvedba dogodka uspešna, potrebujemo vašo pomoč. Pomagate nam lahko tako, da nam VSAK DAN v mesecu aprilu s klikom na spletni strani Objem topline podarite objem. Ob prvem obisku strani in podarjenem objemu vpišite svoj elektronski naslov za registracijo (potrebna je zgolj prvič za začetek glasovanja, vaš email pa se ne bo uporabljal v marketinške namene), nato kliknite »Podarjam objem«. Objem je uspešno podarjen, ko se številka poveča za 1 in se obarva zeleno. V kolikor želi iz istega računalnika podariti objem na isti dan še kdo drug, morate pred tem počistiti zgodovino/piškotke, sicer objem ne bo mogoč. Iz istega računalnika lahko na dan glasuje največ 5 ljudi. 

Večje število prejetih objemov bo povečalo naše možnosti za prejem donacije, ki bo omogočila izvedbo Dneva delfinov. Samo z enim klikom na dan lahko ogromno pripomorete pri realizaciji dogodka.

Hvala za vaše objeme!

Followers