19 Dec 2016

5. Noč delfinovNoč delfinov se bliža! Tokrat se bomo skupaj poveselili v četrtek, 19.1.2017. Rezervirajte si datum srečanja in z nami preživite zanimiv večer.
Veseli bomo vaše družbe.

9 Dec 2016

0,5 % za ohranjanje delfinov v slovenskem morju


Vsakdo, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko podari do 0,5 % svoje dohodnine eni izmed več kot 5 tisoč nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu. A kljub temu več kot 60 % Slovencev svojih 0,5 % ne podari nikomur, kar pomeni, da skoraj 5 milijonov evrov ostane v proračunu. 

Naj ne ostane neizkoriščeno, kar lahko nekomu pomaga! Tudi društvo Morigenos je eden izmed upravičencev za namenitev dela dohodnine, saj delujemo v javnem interesu na področju ohranjanja narave in na področju varstva okolja. Veseli bomo vašega prispevka! 

Prejeta sredstva bomo v celoti namenili raziskovanju in varstvu delfinov, izobraževalnim dejavnostim, usposabljanju mladih ter razvijanju strokovnega kadra na področju morskih sesalcev, znanosti in varstva narave.

Takšna donacija vas nič ne stane – pol odstotka vaše dohodnine bo sicer pristalo v proračunu, vzelo pa vam bo le nekaj minut časa. Vse, kar morate storiti, je, da v obrazec (LINK) vpišete svoje podatke, ga podpišete in najkasneje do 31.12.2016 pošljete na vaš davčni urad; lahko pa zahtevo podate tudi preko sistema e-Davki na spletni strani http://edavki.durs.si. Vaša izbira upravičenca za namenitev dela dohodnine nato velja do preklica. 

Hvala za vašo podporo!

2 Dec 2016

Podarite Krilca, darila s čarobno močjo


Ali tudi vi iščete primerna darila za obdaritev najdražjih? Iščete poslovna darila, pa ne najdete več izvirnih idej? 

Predstavljamo vam Krilca, družbeno odgovorna darila, s katerimi lahko podprete tudi društvo Morigenos. To niso navadna darila, na katerih se nabira prah ali pristanejo v omari, ampak so darila, ki prinesejo trojno zadovoljstvo. Krilca so darila mogočne sorte. Čudovito lepa so in koristna, pa čeprav jih ne morete prijeti. Z njimi ne opravite še enega nakupa, temveč naredite nadvse dobro delo. Vašega denarja ne dobi tovarna, temveč bitja v stiski. Vaš nakup ne obremeni okolja, temveč osreči zdaj otroka zdaj delfina zdaj skupnost. Obdarovanec prejme čestitko z originalno ilustracijo, ves zbran denar pa je namenjen enemu od projektov po izboru kupca. Seznam daril je pisan, zanimiv in ravno prav dolg, da boste v njem našli dobro idejo, najdete pa ga na spletni strani www.krilca.si.

28 Nov 2016

Morigenos – NVO s potencialom v sklopu projekta ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa


Kulturno izobraževalno društvo PINA je v letošnjem letu pričelo z izvajanjem projekta ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa, ki ga finančno podpirata Ministrstvo RS za javno upravo in Evropski socialni sklad. Cilji projekta, ki bo trajal do 30. 9. 2019, so krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev preko dviga ravni njihovega organizacijskega in strokovnega razvoja ter zagovorniških kompetenc, krepitve čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov v regiji.

V sklopu projekta sta bila letos objavljena dva javna poziva za nevladne organizacije Obalno-Kraške regije za izbor »NVO s potencialom«, torej tistih NVO iz regije, ki izražajo interes za zadovoljevanje neustrezno naslovljenih potreb v lokalni skupnosti ter interes za lasten strokovni in organizacijski razvoj. Na javni poziv se je prijavilo tudi društvo Morigenos in si pridobilo status »NVO s potencialom«.

Kot izbrana NVO s potencialom se bo društvo Morigenos v sklopu projekta udeleževalo različnih delavnic, usposabljanj in seminarjev za okrepitev informiranosti, organizacijske, strokovne in zagovorniške usposobljenosti, s čimer bomo še izboljšali svoje delo in lahko še bolje prispevali k naslavljanju lokalnih potreb ter oblikovanju lokalnih in regionalnih politik.

Free bilingual mobile application for children "THE GUARDIAN OF THE SEA" Encouraging environmental education and early language learning

Morigenos – the Slovenian Society for Marine Mammals in cooperation with MINI POLIGLOTINI created a bilingual mobile app for early language learning with educational content on protecting the seas and marine animals. It is a free application for mobile phones or tablets with the Android system and is available on Google Play.

The application consists of the fairytale The Guardian of the Sea concerning the incredible experience of a boy named Oti and his marine friends – a seal, a turtle, a whale, and dolphin, and an educational part in which children learn about the species that appear in the fairytale. The story takes place on the islands of Hawaii, which are extremely rich in natural and cultural heritage, yet at the same time very much threatened by the negative impact of human activity.

The purpose of the app is to use the fairytale to raise children’s awareness of the threats to marine mammals and how we can help them. The app also promotes the importance of protecting nature generally. In addition, the application allows children to become familiar or even learn a foreign language as the content can be read and listened to in both Slovenian and English. The narrations were all recorded by native speakers.

The app is currently available in the Slovenian and English languages, although in the future it will also be available in other world languages. The multilingual content allows intercultural cooperation and raising public awareness about the importance of nature protection and early language learning. This can create opportunities for future international projects between children or between environmental organizations from different countries and cultural backgrounds. The app is also intended for preschool children and children in the first three grades of primary school in Slovenia, as well as neighboring countries and beyond.


The project is partly financially supported by the U.S. Embassy Ljubljana, Slovenia, with the NGO Small Grants Program. The idea for the app was envisaged by Mojca Stubelj Ars, PhD in Environmental Science, that creates multilingual books and applications for children to bring them closer to nature protection. Mojca carried out a part of her PhD thesis in Hawaii, where she was fascinated by marine animals, and thus created the fairytale Guardian of the Sea. The illustrations were created by the renowned Slovenian illustrator and academically trained painter Polona Lovšin, while the app was developed by the Slovenian group Proxima.

The mobile app is available for free in the hope of reaching as many users who will understand the importance of protecting the seas, wildlife, and nature through the app’s contents. It is currently available for the Android system and will soon also be available in the Apple Store.

Brezplačna dvojezična mobilna aplikacija za otroke »VARUH MORIJ« Spodbujamo okoljsko vzgojo in zgodnje učenje jezikov

Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce je v sodelovanju z MINI POLIGLOTINI ustvarilo dvojezično mobilno aplikacijo za zgodnje učenje jezikov z izobraževalno vsebino o varovanju morij in morskih živali. Brezplačna aplikacija je za mobilne telefone ali tablice s sistemom Andriod dostopna na Google Play.

Aplikacija sestoji iz pravljice Varuh morij, ki pripoveduje o neverjetnem doživetju dečka Otija in njegovih morskih prijateljev – tjulnjice, želve, kita in delfina, in iz izobraževalnega dela, v katerem otroci podrobneje spoznajo živalske vrste, ki nastopajo v pravljici. Pravljica se odvija na Havajskem otočju, ki ima izjemno bogato naravno in kulturno dediščino, a je hkrati tudi izjemno ogroženo prav zaradi negativnih vplivov človeških dejavnosti.

Namen aplikacije je s pomočjo pravljice osveščati otroke o nevarnostih, ki ogrožajo morske sesalce, in tudi o tem, kako jim lahko pomagamo, ter spodbujati zavedanje o pomenu varovanja narave nasploh. Poleg tega aplikacija omogoča učenje tujih jezikov, saj je vsebino aplikacije mogoče brati in poslušati v slovenskem in angleškem jeziku. Zvočne zapise so posneli naravni govorci.

Aplikacija je trenutno dostopna v slovenskem in angleškem jeziku, v prihodnje pa bo na voljo še v drugih svetovnih jezikih. Večjezična vsebina omogoča medkulturno povezovanje in ozaveščanje ljudi o pomenu varstva narave in zgodnjega učenja jezikov. Ravno to lahko ustvari priložnosti za bodoče mednarodne projekte med otroci ali med okoljskimi organizacijami iz različnih držav in kulturnih ozadij. Sicer je aplikacija namenjena tudi izobraževanju predšolskih otrok in otrok iz prve triade osnovne šole, tako v Sloveniji, kot tudi zamejstvu in tujini.


Projekt je delno finančno podprlo Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji v sklopu programa NGO Small Grants. Idejo za aplikacijo si je zamislila doktorica okoljskih znanosti Mojca Stubelj Ars, ki ustvarja večjezične knjige in aplikacije za otroke ter si prizadeva otrokom približati tudi teme varstva narave. Del svojega doktorata je opravila na Havajih, kjer so jo morske živali očarale, in tako je nastala pravljica Varuh morij. Ilustracije je ustvarila priznana slovenska ilustratorka in akademska slikarka Polona Lovšin, aplikacijo pa je izdelala slovenska skupina Proxima.

Mobilna aplikacije je brezplačna v želji, da bi dosegla čim več uporabnikov, ki bodo preko njene vsebine razumeli pomen varovanja morij, divjih živali in narave nasploh. Trenutno je na voljo za sistem Android, v kratkem pa bo dostopna tudi v Apple Store.

Mare Nostrum Network Workshop focusing on reducing marine litter

 
Last week Morigenos attended a Mare Nostrum Network workshop, which took place in the coastal town of La Herradura in Spain. The purpose of the workshop was to find funding sources for various projects that will contribute to the protection of the Mediterranean Sea. This time the focus was on reducing marine litter. NGO representatives from Israel, Spain, Greece, Cyprus and Slovenia presented the biggest challenges in each country in this field and then went in search of solutions that would be effective for the entire Mediterranean. In addition to plastic bags, other small plastic litter and fishing gear a particularly acute problem are cigarette butts, discarded by smokers on the beaches. As a part of the MARNOBA project presentation, which developed a management protocol of marine litter on the beaches of the Spanish coast, we performed a short clean-up of the near-by (cleaned) sandy beach – in an area of only 450 m2 we collected more than 2,000 cigarette butts.

The Mare Nostrum Network aims to serve as a support platform for civil society organizations involved in coastal and marine conservation in the Mediterranean. It was created in 2014 within the framework of the Mare Nostrum project; a cross-border EU-funded project exploring new ways of protecting and managing the Mediterranean coastline within the Barcelona Convention and the Protocol on Integrated Coastline Zone Management (ICZM). Project ended in 2015, but the network continues with its work.

Delavnica mreže Mare Nostrum v ospredje postavila zmanjševanje morskih odpadkov

 
Prejšnji teden je v obalnem mestecu La Heradurra v Španiji potekala delavnica mreže Mare Nostrum, na kateri je sodelovalo tudi društvo Morigenos. Namen delavnice je bilo poiskati vire financiranja za različne projekte, ki bodo pripomogli k varstvu Sredozemskega morja. Tokrat je bilo v ospredju zmanjševanje morskih odpadkov. Predstavniki nevladnih organizacij iz Izraela, Španije, Grčije, Cipra in Slovenije smo predstavili največje izzive v posameznih državah na tem področju, nato pa se lotili iskanja rešitev, ki bi bile učinkovite za celotno Sredozemlje. Poleg plastičnih vrečk, preostalih drobnih plastičnih odpadkov in ribiške opreme je še posebej pereč problem cigaretnih ogorkov, ki jih kadilci odvržejo na plažah. Kot del predstavitve projekta MARNOBA, v okviru katerega je nastal protokol za upravljanje z odpadki na plažah v Španiji, smo izvedli kratko čistilno akcijo na bližnji, sicer očiščeni peščeni plaži – na površini le 450 m2 smo pobrali več kot 2000 cigaretnih ogorkov.

Mreža Mare Nostrum povezuje številne nevladne organizacije v njihovih prizadevanjih za varstvo Sredozemskega morja. Nastala je leta 2014 v sklopu evropskega projekta Mare Nostrum, katerega namen je bilo poiskati nove načine za varstvo in upravljanje Sredozemske obale, skladno s Konvencijo o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem (Barcelonska konvencija) in protokolom o integriranem upravljanju z obalnimi območji Sredozemlja (ICZM). Projekt se je sicer lani zaključil, mreža pa nadaljuje z delom.

24 Oct 2016

66th Meeting of the International Whaling Commission


The 66th meeting of the International Whaling Commission (IWC) kicked-off in Portorož today, hosted by the Republic of Slovenia.

In addition to some 400 delegates from the IWC member states from around the world, many non-governmental organisations from the field of whale conservation are also participating. Morigenos, as a Slovenian non-governmental organization studying whales and dolphins along the Slovenian coast and in the northern Adriatic, is participating in various accompanying events such as the meeting of the IWC Conservation Committee, while the president of Morigenos Tilen Genov is also a member of the IWC Scientific Committee. As part of the meeting, Morigenos organised a photographic exhibition on dolphins in the Gulf of Trieste. This year the delegates received a special gift from Slovenia, a collection of special post stamps “Dolphins and whales of the northern Adriatic”, prepared by Morigenos.

This year's conference will be held in the light of the 30th anniversary of the ban on commercial whaling. The moratorium, which was adopted in 1986, is a great success story and has saved the lives of hundreds of thousands of whales worldwide. It is therefore vital that the moratorium is maintained and that it is also fully respected. Other threats to whales and dolphins, such as ship strikes, by-catch, underwater noise, chemical pollution and marine litter, will also be at the forefront of the discussions. 

66. zasedanje Mednarodne komisije za kitolov


Danes se je Portorožu pričelo 66. zasedanje Mednarodne komisije za kitolov (International Whaling Commission – IWC), ki ga gosti Republika Slovenija. 

Poleg okoli 400 delegatov držav članic IWC z vsega sveta se dogodka udeležujejo tudi številne nevladne organizacije, ki si prizadevajo za izboljšano varstvo kitov. Društvo Morigenos, kot lokalna nevladna organizacija, ki se ukvarja s preučevanjem kitov in delfinov ob slovenski obali in v Tržaškem zalivu, sodeluje pri mnogih spremljevalnih dejavnostih in sestankih kot je npr. srečanje Varstvenega odbora IWC, Tilen Genov, predsednik društva Morigenos, pa je tudi član Znanstvenega odbora IWC. Društvo Morigenos je v okviru dogodka pripravilo razstavo fotografij delfinov ob slovenski obali, udeleženci zasedanja pa so kot darilo prejeli tudi kolekcijo znamk »Delfini in kiti severnega Jadrana«, ki jo je pripravilo društvo Morigenos.

Letošnja konferenca bo potekala v luči 30. obletnice prepovedi komercialnega kitolova. Moratorij, ki je bil sprejet leta 1986, je velika zgodba o uspehu in je rešil življenja več sto tisoč kitov po vsem svetu. Zato je ključno, da se moratorij ohrani in da se ga tudi v celoti spoštuje. V ospredju razprav bodo tudi druge grožnje kitom, kot so trčenja z ladjami, prilov, podvodni hrup, kemično onesnaženje in morski odpadki.

14 Oct 2016

Support the Slovenian Dolphin Project


With your donation you will contribute to the conservation of dolphins and their environment in the waters of northern Adriatic.

Thank you for your support.

Podprite Slovenski projekt za delfine


Z vašo donacijo boste pripomogli k ohranjanju delfinov in njihovega življenjskega okolja v vodah severnega Jadrana. 

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo podporo.

7 Oct 2016

Morigenos in Firbcologi


Ekipo Morigenos so pred časom obiskali nadebudni firbcologi. Spoznali so zanimivosti o delfinih v slovenskem morju in se naučili marsikaj o raziskovanju teh živali pri nas. Kaj vse so se naučili in počeli, si lahko ogledate v oddaji Firbcologi z naslovom O postavljanju pravil, delfinih in mavričnih rožah, ki bo na sporedu to soboto, 8. oktobra 2016, ob 8:45 na TV Slovenija 1.

Oddajo si lahko kasneje ogledate tudi v arhivu na njihovi spletni strani.

Foto: TV Slovenija - Firbcologi

6 Oct 2016

Morigenos in Slovenian Magazine show


During our summer research camps we were visited by the Slovenian Magazine show crew from TV Slovenia. We spent an interesting day together, which you can see on Friday, 7 October 2016, at 17:30 on TV Slovenia 1. 

Slovenian Magazine is a mosaic show in English and German. It presents current events in Slovenia, its cultural and historical heritage, attractive features of the landscape, and economic and tourist potential. Slovenian Magazine is mainly intended for foreign countries, as well as for Slovenians living around the world.

After being broadcasted on television the show is available for viewing here. 

European viewers can watch the show over a satellite that carries the TV Slovenia signal. The English version is on Channel 25 WNYE in New York every other Sunday at 2.00 p.m. The show is regularly broadcast by the educational programme SCOLA in the USA and the European satellite EbS. Slovenian Magazine is also part of the multicultural programme in Sydney, Melbourne and Buenos Aires. The show is also broadcast in Italian by Koper Capodistria, while individual topics appear on Euronews as well. The German version is on 3 SAT every other Monday.

Morigenos v oddaji Slovenski magazin


Med našimi letošnjimi poletnimi raziskovalnimi tabori nas je obiskala ekipa oddaje Slovenski magazin Televizije Slovenija. Skupaj smo preživeli zanimiv dan, kar si lahko ogledate v petek, 7. oktobra 2016, ob 17.30 na TV Slovenija 1.

Slovenski magazin je mozaična oddaja v angleškem in nemškem jeziku, ki predstavlja aktualne dogodke v Sloveniji, kulturno in naravno dediščino ter gospodarski in turistični potencial v državi. Namenjena je predvsem tujim gledalcem in Slovencem po svetu. 

Po predvajanju na televiziji je ogled oddaje možen tukaj.

28 Sept 2016

Morigenos na Noči raziskovalcev v Kopru


V petek, 30. 9. 2016, bo v sklopu projekta Znanost za življenje v sedmih slovenskih mestih – Ljutomer, Maribor, Brežice, Koper, Izola, Nova Gorica, Ljubljana – potekala vseevropska Noč raziskovalcev. Namen dogodka je popularizirati poklic raziskovalca, znanstvenika in ga približati širši javnosti, zlasti mladim, ter poudariti pomen znanosti za naša življenja. 

Pridružite se nam v Taverni v Kopru od 18. do 22. ure in iz prve roke spoznajte, kako poteka raziskovanje delfinov, kaj vključuje delo raziskovalcev morskih sesalcev in varstvenih biologov ter kako lahko tudi vi sodelujete pri Slovenskem projektu za delfine. 

Več o dogodku najdete tukaj.

27 Sept 2016

Predstavitev priložnostnih znamk Pošte Slovenije: strunjanski flišni klif ter delfini in kiti severnega Jadrana


V četrtek, 29. 9. 2016, ob 18. uri bomo skupaj z Javnim zavodom Krajinski park Strunjan v hotelu Laguna v Strunjanu predstavili nove priložnostne znamke Pošte Slovenije. 

Na pobudo društva Morigenos so nastale znamke z motivi velike pliskavke, kratkokljunega navadnega delfina, navadnega progastega delfina in brazdastega kita. Ilustracije so delo Matjaža Učakarja, znamke pa se ponašajo z dvojnim tiskom, ki na ultravijolični svetlobi razkrije še eno zanimivo podobo. Znamka Krajinskega parka Strunjan prikazuje najdragocenejši del Naravnega rezervata Strunjan, prepadno steno flišnega klifa, ki je od nekdaj združen z morjem.

Program dogodka najdete tukaj.

Morigenos na Festivalu Lupa


Jutri, 28. 9. 2016, se bo društvo Morigenos predstavilo na tokrat že 15. vseslovenskem festivalu nevladnih organizacij Lupa, ki ga organizira Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Na naši stojnici nas lahko obiščete med 14. in 20. uro na Bregu v Ljubljani ter pobliže spoznate delo društva Morigenos. 

Več o dogodku najdete tukaj.

26 Sept 2016

Morigenos at Mediterranean Coast Week


From 23 September to 1 October 2016 Mediterranean Coast and EU Marco-regional Strategies Week will take place at the Slovenian coast. Numerous events are being organized by the Slovenian Ministry of Foreign Affairs, National Assembly of the Republic of Slovenia, Ministry of Environment and Spatial Planning, Government office for Development and European Cohesion Policy, The Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation, and many local and regional stakeholders, including Morigenos. 

Morigenos will organize two movie nights in Art Cinema Odeon in Izola. On Tuesday, 27 September 2016 at 21.00 you can join us for a documentary Plastik Fantastik. After the movie, the author Uroš Robič, will discuss the issue of marine litter. On Thursday, 29 September 2016 at 21.00 we will be showing the award-winning documentary The Cove, followed by a discussion with Morigenos researchers. 

From 23 to 30 September 2016, Art Cinema Odeon will also host the photographic and educational exhibition about dolphins in the Gulf of Trieste. 

The Post of Slovenia has positively responded to Morigenos’ initiative to publish stamps with motives of whales and dolphins occurring in the northern Adriatic Sea. In collaboration with illustrator Matjaž Učakar 4 new stamps portraying the bottlenose dolphin, short-beaked common dolphin, striped dolphin and fin whale were produced. A special event presenting the stamps will be held on Thursday, 29 September 2016 at 18.00 in Strunjan (Slovenia), at hotel Laguna. Nature Park Strunjan will also present a stamp with the motive of the Strunjan cliff. 

Under the auspices of the Mediterranean Coast and EU Marco-regional Strategies Week, a two day Conference on connecting macro-regions and protected areas will take place in Strunjan on 29 and 30 of September 2016. At the conference, Tilen Genov from Morigenos will give a talk on connecting non-governmental organisations and managers of marine protected areas.

More information on the Mediterranean Coast Week can be found here.

Morigenos na Tednu sredozemske obale


Od 23. septembra do 1. oktobra 2016 bo na slovenski obali potekal Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Ministrstvo za zunanje zadeve je v sodelovanju z Državnim zborom Republike Slovenije, Ministrstvom za okolje in prostor, Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in številnimi lokalnimi in regionalnimi predstavniki pripravilo splet različnih dogodkov. Tudi v društvu Morigenos smo se z veseljem odzvali povabilu k sodelovanju in Teden sredozemske obale popestrili tudi s svojimi vsebinami. 

Društvo Morigenos bo organiziralo dva filmska večera v Art Kinu Odeon v Izoli. V torek, 27. 9. 2016 ob 21. uri, si boste lahko ogledali dokumentarni film Plastik Fantastik. Filmskega večera se bo udeležil tudi avtor filma Uroš Robič, s katerim se bomo po projekciji pogovarjali o problematiki morskih odpadkov. V četrtek, 29. 9. 2016, ob 21. uri bo na ogled večkrat nagrajeni dokumentarni film Skriti zaliv, sledil pa bo pogovor s člani društva Morigenos. 

Med 23.9 in 30.9.2016 bo Art kino Odeon krasila tudi razstava fotografij delfinov iz slovenskega morja na lesu.

Pošta Slovenije je letos sprejela pobudo društva Morigenos za znamke z motivi delfinov in kitov iz severnega Jadrana. Tako so v sodelovanju z ilustratorjem Matjažem Učakarjem nastale štiri nove znamke, na katerih so upodobljeni velika pliskavka, navadni progasti delfin, navadni kratkokljuni delfin in brazdasti kit. Slovesna predstavitev znamk bo v četrtek, 29. 9. 2016, ob 18. uri v Strunjanu (hotel Laguna). Obenem bo Krajinski park Strunjan predstavil tudi znamko z motivom strunjanskega flišnega klifa. 

V sklopu Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij bo 29. in 30. 9. 2016 v Strunjanu potekala dvodnevna Konferenca o povezovanju makroregij in zavarovanih območij. Na konferenci bo s prispevkom Povezovanje nevladnih organizacij in upravljavcev morskih zavarovanih območij sodeloval Tilen Genov, predsednik društva Morigenos. 

Več informacij o Tednu sredozemske obale najdete tukaj.

22 Sept 2016

Dan z raziskovalci društva Morigenos v Kopru


V sklopu pestrega programa letošnjega Evropskega tedna mobilnosti v Kopru se bo v soboto, 24. septembra 2016, predstavilo tudi društvo Morigenos.

Vabljeni k naši info-stojnici od 10. do 14. ure v mandraču pri Taverni, kjer vam bomo predstavili metode raziskovanja delfinov na terenu, katere podatke beležimo, kako pravilno z daljnogledom pregledujemo morje in iščemo delfine s kopnega in s plovila ter kako nadalje poteka foto-identifikacija. 

Še več o raziskovanju delfinov v slovenskem morju pa boste lahko izvedeli na panoramskem izletu z ladjico Zlatoperko od 11. do 12. ure po Koprskem zalivu (brezplačno vstopnico za izlet z ladjico lahko prevzamete na dan dogodka na stojnici društva Morigenos; rezervacije niso možne). 

Ključno sporočilo dogodka je, da moramo divje živali varovati v njihovem naravnem okolju. Znanstveno raziskovanje omogoča boljše poznavanje delfinov, njihove številčnosti, vedenja in groženj, s katerimi se srečujejo, ti podatki pa so pomembni za učinkovito varstvo teh karizmatičnih živali in morja.

Izvedbo dogodka je omogočila Mestna občina Koper.

16 Sept 2016

Čista obala 2016


Društvo Morigenos bo tudi letos sodelovalo pri akciji čista obala 2016, ki bo potekala v soboto, 17. septembra 2016, od 10. do 14. ure v Strunjanu. 

Za otroke bomo organizirali zabavno ustvarjalno delavnico na temo morja in delfinov, seveda pa bomo pomagali tudi pri čiščenju obale. 

Pridružite se nam tudi vi! 

Več informacij o dogodku najdete tukaj.

7 Sept 2016

Slovenian Dolphin Project visits the Namibian Dolphin Project


After the statistical modelling course in Namibia (see our previous news entry), two members of the Morigenos team visited our friends at the Namibian Dolphin Project in Walvis Bay. The Namibian Dolphin Project is a research and conservation project working in Walvis Bay and Luderitz, Namibia. The goals of the project are to gather data on the abundance, distribution and habitat use of whales and dolphins in Namibia. We joined the researchers in the field, helped out in their data collection a little, and learned about the great and important work they do. We observed some bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) – the same species we study in the northern Adriatic – and noticed some of the interesting morphological and behavioural differences from their Adriatic counterparts. We were also lucky enough to observe numerous endemic Heaviside’s dolphins (Cephalorhynchus heavisidii) and Cape fur seals (Arctocephalus pusillus). This was a great opportunity for us to learn more about the Namibian Dolphin Project, and for our colleagues to learn about our work in the northern Adriatic.

Slovenski projekt za delfine obiskal Namibijski projekt za delfine


Po tečaju iz statističnega modeliranja v Namibiji (glej prejšnjo novico) sva dva člana društva Morigenos obiskala naše kolege v Namibijskem projektu za delfine (Namibian Dolphin Project) v zalivu Walvis Bay. Namibijski projekt za delfine je raziskovalni in varstveni projekt, ki deluje v zalivu Walvis Bay in na območju mesta Luderitz v Namibiji. Cilji projekta so pridobitev podatkov o številčnosti, razširjenosti in rabi habitata kitov in delfinov ob namibijski obali. Naša ekipa se je raziskovalcem pridružila na terenu, pomagala pri zbiranju podatkov in izvedela več o kvalitetnem in pomembnem delu naših kolegov. Srečali smo skupino velikih pliskavk (Tursiops truncatus) – isto vrsto delfinov preučujemo ob slovenski obali – in opazovali zanimive morfološke in vedenjske razlike med njimi ter njihovimi vrstniki v Jadranu. Prav tako smo imeli srečo in opazili mnoge endemične južnoafriške kratkogobčne pliskavke (Cephalorhynchus heavisidii) in kapske morske medvede (Arctocephalus pusillus). Ekipa društva Morigenos je tako izvedela več o delu Namibijskega projekta za delfine, naši kolegi pa o našem delu v severnem Jadranu.

26 Aug 2016

Sperm whales in the northern Adriatic


We received news about a sighting of three sperm whales (Physeter macrocephalus) off Rovinj in Croatia, very close to our study area. The sperm whale is the largest species of toothed whales. It lives in deep waters and regularly performs dives to over 1000 m of depth. Despite a permanent population being present in the Mediterranean Sea, the shallow northern Adriatic is not a natural habitat for sperm whales. Therefore, there is a risk of these animals becoming stranded. If you spot the whales, please report your sighting to Morigenos at +386 31 77 10 77. With your help we can better track the movements of these animals and coordinate potential stranding responses with neighbouring countries.

Photo: Tail fluke of a sperm whale. Photo: Tilen Genov (the photo is symbolic)

Kiti glavači v severnem Jadranu


Prejeli smo novico o opažanju treh kitov glavačev (Physeter macrocephalus) v bližini Rovinja na Hrvaškem, v neposredni bližini našega območja raziskovanja. Kit glavač je največja vrsta zobatih kitov. Živi v globokih vodah in se redno potaplja na globine preko 1000 m. Čeprav je v Sredozemlju prisotna stalna populacija glavačev, plitvo severno Jadransko morje ni habitat teh živali. Zato obstaja nevarnost, da kiti nasedejo. V kolikor jih opazite, vas prosimo, da to čim prej sporočite društvu Morigenos na 031 77 10 77. Z vašo pomočjo lahko lažje spremljamo gibanje teh živali in s sosednjimi državami koordiniramo odzive na morebitno nasedanje.

Slika: Repna plavut kita glavača. Foto: Tilen Genov (slika je simbolična)

22 Aug 2016

Morigenos visits Namibia


Earlier this month, a team of environmental statisticians and biologists from the University of St Andrews (UK), including Tilen Genov from Morigenos, held a 4-day course in statistical modelling at the Namibia University of Science and Technology, Windhoek, Namibia. The aim of the workshop was to increase capacity and build data analysis expertise in African countries. The instructors received no payment to teach, so the course could be provided to participants at extremely low cost. The workshop was attended by about 60 participants from various African countries that work on important African wildlife and ecosystems such as elephants, lions, leopards, giraffes, oryx, cetaceans, bushland, desert, savanna, etc. With the newly acquired knowledge, the participants will be able to make better use of their data and contribute to a better collective knowledge and conservation of African nature.

Morigenos v Namibiji


V začetku avgusta je ekipa okoljskih statistikov in biologov z Univerze St Andrews (Velika Britanija), med njimi Tilen Genov iz društva Morigenos, organizirala 4-dnevni tečaj iz statističnega modeliranja na Namibia University of Science and Technology, Windhoek, Namibija. Namen tečaja je bil izboljšati usposobljenost raziskovalcev na področju analize podatkov v afriških državah. Inštruktorji za poučevanje niso prejeli nobenega plačila, zato je bil tečaj udeležencem na voljo brezplačno. Sodelovalo je okoli 60 udeležencev iz različnih afriških držav, ki preučujejo pomembne afriške živalske in rastlinske vrste ter ekosisteme, kot so sloni, levi, leopardi, žirafe, antilope, kiti in delfini, puščave, savane, itd. Udeleženci bodo lahko z novo pridobljenim znanjem bolje pristopili k analizi svojih podatkov in tako prispevali k boljšemu poznavanju in varstvu afriške narave.

11 Aug 2016

10th Dolphin Day


Join us on Saturday, 20th of August 2016 in Piran!

Programme in Slovene, English and Italian language is available here.

X. Giornata dei delfini


Siete gentilmente invitati a Pirano Sabato, 20 agosto 2016!

Il programma in lingua slovena, italiana e inglese troverete qui.

10. Dan delfinov


Pridružite se nam v soboto, 20. avgusta 2016, v Piranu!

Program prireditve v slovenščini, angleščini in italijanščini najdete na tej povezavi.

20 Jul 2016

» My, your, our dolphins« - 10th Dolphin Day


Dolphin Day will be held on Saturday, 20th of August on Tartini square in Piran. We prepared a lot of interesting activities. Hope to see you there! 

Detailed program will be revealed soon!»Moji, tvoji, naši delfini« - 10. Dan delfinov


Dan delfinov bo v soboto, 20.8.2016 na Tartinijevem trgu v Piranu. Pripravili bomo pestro dogajanje in se že veselimo vaše družbe. 

Podroben program vam razkrijemo kmalu!

13 Jul 2016

Dolphin calf observed on the second Earthwatch expeditionLast Wednesday we successfully completed this year's second research expedition “Tracking dolphins in the Adriatic Sea” in collaboration between Morigenos and Earthwatch Institute.

We recorded 8 dolphin sightings and collected a lot of data. We were in the company of some well-known dolphins as well as some less commonly observed. Among others, we enjoyed the company of Moni with her newborn calf, their friends and Nevio.

The third research expedition is in progress with the participation of young people between 16 and 18 years of age.

Still, we invite students from Slovenia and other countries in the region to join us in our international summer research camps in August and September. Summer research camps are an internship programme on marine mammals and marine conservation biology.

For further information look here.

Na drugi Earthwatch ekspediciji opazovali tudi delfinjega mladiča


Prejšnjo sredo smo uspešno zaključili drugo letošnjo raziskovalno odpravo v sodelovanju med društvom Morigenos in inštitutom Earthwatch, v okviru programa Tracking dolphins in the Adriatic Sea.

Zabeležili smo 8 opažanj delfinov in zbrali veliko podatkov. Družbo so nam delali tako dobro znani delfini kot tudi nekateri manj pogosto opaženi. Med drugim smo spremljali Moni z novorojenčkom in njune prijatelje ter Nevia.

Začela se je že tretja raziskovalna odprava, ki je tokrat namenjena mladim med 16. in 18. letom.

Še vedno pa vabimo študente iz Slovenije in drugih držav regije, da se nam v avgustu in septembru pridružijo na naših raziskovalnih taborih, ki so namenjeni praktičnemu usposabljanju s področja morskih sesalcev in varstvene biologije. 

Več informacij najdete tukaj.

27 Jun 2016

Vida and Wifi enriched the first research expedition with Earthwatch Institute


Last week we successfully completed this year's first expedition “Tracking dolphins in the Adriatic Sea” in collaboration between Morigenos and Earthwatch Institute.
Despite the fickle weather, we had several dolphin sightings. Most often we were in the company of dolphins Vida and Wifi, which we also observed in the rain. We also participated in a beach clean-up in Strunjan, which was organized as part of the national campaign "Living with the sea".

Until September we will conduct six more research expeditions; just today we are launching the second one and already welcoming new participants.

Vida in Wifi popestrila prvo raziskovalno odpravo z inštitutom Earthwatch


Prejšnji teden se je zaključila prva letošnja raziskovalna odprava v sodelovanju med društvom Morigenos in inštitutom Earthwatch, v okviru programa Tracking dolphins in the Adriatic Sea
Čeprav je bilo vreme bolj muhasto, smo imeli več opažanj delfinov. Največkrat smo bili v družbi Vide in Wifija, ki smo ju opazovali tudi v dežju. Sodelovali smo tudi na čistilni akciji v Strunjanu, ki je potekala v sklopu nacionalne kampanje "Živeti z morjem". 

Do septembra bomo izvedli še šest raziskovalnih odprav; prav danes začenjamo z drugo in že pozdravljamo nove udeležence.

24 Jun 2016


Yesterday, we encountered a well-known group of dolphins off Piran, consisting of several females with newborn calves. One of these females was Moni, first sighted back in 2003. Her tiny baby was swimming alongside its mother somewhat clumsily, which is quite typical for recently born calves. As a reminder, Morigenos has been studying and monitoring this dolphin population along the Slovenian coast, the Gulf of Trieste and Istria since 2002. Identification of individual dolphins allows us to gain a more detailed insight into their lives, so many individuals are well known to us. Such information is vital for long-term and effective conservation of dolphins and their environment. We wish Moni and her calf all the best and hope to see them often in the upcoming months. If you spot dolphins in the Gulf of Trieste, please let us know by calling +386 31 77 10 77!

Včeraj smo pred Piranom srečali nam dobro znano skupino delfinov, v kateri je bilo več samic z novorojenčki. Med njimi je bila tudi Moni, ki jo poznamo že iz leta 2003. Njen drobceni novopečeni član delfinje druščine je ob njej plaval še nekoliko nerodno, kar je značilno za nedavno skotene mladiče. Naj spomnimo, društvo Morigenos populacijo delfinov ob slovenski obali, Tržaškem zalivu in Istri spremlja in preučuje že od leta 2002. Individualna identifikacija posameznih delfinov nam omogoča podrobnejši vpogled v njihova življenja, zato mnoge osebke dobro poznamo. Takšni podatki so ključnega pomena za dolgoročno in učinkovito varstvo delfinov ter njihovega celotnega okolja. Moni in njenemu mladičku želimo vse dobro in upamo, da ju bomo v naslednjih mesecih pogosto srečevali. V kolikor na morju opazite define, vas prosimo, da nam to sporočite na telefonsko številko 031 77 10 77!

4 Jun 2016

Delfino nel porto


I colleghi dall' Italia ci hanno comunicato che è stato avvistato un delfino nel porto della città di Monfalcone, cosi’ ci siamo recati sul posto per verificare la questione. Abbiamo scoperto che si tratta del delfino maggiore (Tursiops truncatus), che è un tipo di delfino permanente in questa zona. La societa’ di Morigenos sta esaminando e monitorando la popolazione dei delfini nel Golfo di Trieste gia’ da 14 anni, quindi li conosciamo molto bene uno per uno. Dopo le foto schattate alla pinna del delfino, abbiamo scoperto che questo animale non è uno dei circa 150 delfini, che sono già conoscuti nell'area del Golfo di Trieste. L'animale sembra dimagrito, ma non si sa’ ancora come sia il suo stato di salute. In tali casi, è molto importante che non tentiamo di cacciare l'animale verso il mare aperto. Anche se, di solito, e proprio questa la reazione della gente in tali situazioni, ma in realtà e’ la cosa peggiore che si puo fare al animale. Ancora più importante e’, che non molestiamo l’animale o che non ci avviciniamo al esso. Siamo molto lieti che gli osservatori casuali locali sanno comportarsi con molta responsabilita’ in questi casi. Continueremo a monitorare la sittuazione, le nostre raccomandazioni sono state comunicate ai colleghi italiani e alla guardia costiera locale.

Dolphin in the port


Colleagues from Italy informed us of a dolphin that was spotted inside the Monfalcone port, so we headed there to check things out. We determined that the animal is an adult bottlenose dolphin (Tursiops truncatus), a regular species in this area. Morigenos has been studying and monitoring the population in the Gulf of Trieste for the past 14 years, and we know most individuals very well. Based on photographs of the dorsal fin, we determined that this animal is not one of about 150 dolphins that we already know from this region. The dolphin looks emaciated, but we currently do not know what its health condition is. In such cases, it is very important not to try and force the animal out to open sea. Even though this is often the first instinct to many people, it is in fact the worse thing we can do for the animal. It is vital not to harass the animal or attempt to approach it at all costs. We were glad to see that local spectators behaved very responsibly. We will keep monitoring the situation, and we have provided our recommendations to our Italian colleagues and the local coast guard.

Delfin v pristanišču


Kolegi iz Italije so nas obvestili o delfinu, ki je bil opažen v pristanišču mesta Monfalcone (Tržič), zato smo se tudi sami napotili tja, da zadevo preverimo. Ugotovili smo, da gre za odraslo veliko pliskavko (Tursiops truncatus), ki je sicer stalna vrsta na tem območju. Populacijo v Tržaškem zalivu društvo Morigenos preučuje in spremlja že 14 let, zato večino osebkov zelo dobro poznamo. Po fotografijah plavuti smo ugotovili, da ta žival ni eden od okoli 150 delfinov, ki jih že poznamo z območja Tržaškega zaliva. Žival je videti shujšana, vendar zaenkrat še ni znano kakšno je njeno zdravstveno stanje. Pri tovrstnih primerih je izredno pomembno, da žival ne skušamo pregnati na odprto morje. Čeprav je pri ljudeh to navadno prvi odziv na takšne situacije, je to pravzaprav najslabše, kar lahko za žival storimo. Najpomembneje je, da se živali ne nadleguje ali se ji skuša na silo približati. Veseli smo, da so lokalni naključni opazovalci glede tega zelo odgovorni. Zadevo bomo še naprej spremljali, svoja priporočila pa smo posredovali italijanskim kolegom in lokalni obalni straži.

24 May 2016

Summer research camps 2016


Seize the opportunity to get to know the research and conservation of dolphins and sea turtles in the Slovenian sea and the surrounding waters first hand - join us at this year's international summer research camps in Piran!

Summer research camps are an internship programme on marine mammals and marine conservation biology for students from Slovenia and other countries in the region. 

As part of our research team you will be able to observe dolphins and sea turtles in their natural habitat, learn about research methods and through fieldwork and cooperation in data collection contribute to the long-term protection of these species in the northern Adriatic.

From June to September, 7 research camps will take place. The price of a 10-day program, which includes accommodation and food in a research-based societies, field work, lectures, expert guidance and training, and accident insurance, amounts to 430 € (including tax).

For further information, please, click here
As the number of participants is limited, please, hurry up with your application. 

Contact us at morigenos@morigenos.org

Poletni raziskovalni tabori 2016


Izkoristite edinstveno priložnost in iz prve roke spoznajte preučevanje in varstvo delfinov in morskih želv v slovenskem morju in okoliških vodah – pridružite se nam na letošnjih mednarodnih poletnih raziskovalnih taborih v Piranu! 

Poletni raziskovalni tabori so namenjeni praktičnemu usposabljanju s področja morskih sesalcev in varstvene biologije za študente iz Slovenije in drugih držav iz regije. 

Kot del naše raziskovalne ekipe boste delfine in morske želve lahko opazovali v njihovem naravnem okolju, spoznali raziskovalne metode ter s terenskim delom in sodelovanjem pri zbiranju podatkov pripomogli k dolgoročnemu varstvu teh vrst v severnem Jadranu.

Od junija do septembra bomo izvedli 7 raziskovalnih taborov. Cena 10-dnevnega programa, ki vključuje bivanje in prehrano v raziskovalni bazi društva, terensko delo, predavanja, strokovno vodenje in usposabljanje ter nezgodno zavarovanje, znaša 430 € (z DDV). 

Termine taborov in podrobnejše informacije si lahko ogledate tukaj

Pohitite s prijavo, saj je število mest omejeno. Pišite na morigenos@morigenos.org

20 May 2016

Pester konec tedna v Kopru


Ta konec tedna, 21. in 22. 5., bo v Kopru potekala že tradicionalna prireditev Dan zdravja & Street energy Week. Namen dogodka je promocija zdravega načina življenja in spodbujanje prebivalstva k aktivnemu in kakovostnemu preživljanju prostega časa. Vse dejavnosti bodo brezplačne! 

V nedeljo, 22.5., bo od 10. do 19. ure na prireditvi sodelovalo tudi društvo Morigenos. Vabimo vas, da obiščete našo stojnico in iz prve roke spoznate, kako lahko sodelujete v društvu in aktivno preživljate svoj prosti čas.

4 May 2016

Internautica 2016


Morigenos is participating at the 21st International Boat Show Internautica 2016 at Marina Portorož from 4th to 8th May 2016. Visit Morigenos' info-point in Hall B and check out our educational exhibition about dolphins along the Slovenian coast. 

Welcome!

Internautica 2016


Danes, 4. maja 2016, se je v Marini Portorož odprla 21. mednarodna razstava navtike Internautica 2016, na kateri se predstavlja tudi društvo Morigenos. Našo stojnico boste našli v Hali B, kjer bo na ogled tudi izobraževalna razstava o delfinih v slovenskem morju. 

Internautico lahko obiščete do nedelje, 8. maja 2016. Vabljeni!

28 Apr 2016

Tilen Genov from Morigenos completed his mandate at the European Cetacean Society


As we recently wrote, the 30th conference of the European Cetacean Society (ECS) was held in Madeira (Portugal) last month. The ECS was established in 1987 and aims to promote and advance the scientific studies and conservation efforts of marine mammals and to gather and disseminate information about cetaceans to members of the Society and the public at large. Four years ago, Tilen Genov from Morigenos was elected a member of the ECS Council, and appointed Vice-Chair last year. At this year’ conference, Tilen completed his 4-year mandate and passed his roles onto newly elected Council members, while still continuing his function of the ECS National Contact Person for Slovenia. At the closing ceremony, the Council thanked Tilen for his voluntary work over the past four years. The Morigenos team is proud to have its members co-shaping the European and international scene of marine mammal research and conservation.

Followers