28 Nov 2016

Morigenos – NVO s potencialom v sklopu projekta ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa


Kulturno izobraževalno društvo PINA je v letošnjem letu pričelo z izvajanjem projekta ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa, ki ga finančno podpirata Ministrstvo RS za javno upravo in Evropski socialni sklad. Cilji projekta, ki bo trajal do 30. 9. 2019, so krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev preko dviga ravni njihovega organizacijskega in strokovnega razvoja ter zagovorniških kompetenc, krepitve čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov v regiji.

V sklopu projekta sta bila letos objavljena dva javna poziva za nevladne organizacije Obalno-Kraške regije za izbor »NVO s potencialom«, torej tistih NVO iz regije, ki izražajo interes za zadovoljevanje neustrezno naslovljenih potreb v lokalni skupnosti ter interes za lasten strokovni in organizacijski razvoj. Na javni poziv se je prijavilo tudi društvo Morigenos in si pridobilo status »NVO s potencialom«.

Kot izbrana NVO s potencialom se bo društvo Morigenos v sklopu projekta udeleževalo različnih delavnic, usposabljanj in seminarjev za okrepitev informiranosti, organizacijske, strokovne in zagovorniške usposobljenosti, s čimer bomo še izboljšali svoje delo in lahko še bolje prispevali k naslavljanju lokalnih potreb ter oblikovanju lokalnih in regionalnih politik.

Free bilingual mobile application for children "THE GUARDIAN OF THE SEA" Encouraging environmental education and early language learning

Morigenos – the Slovenian Society for Marine Mammals in cooperation with MINI POLIGLOTINI created a bilingual mobile app for early language learning with educational content on protecting the seas and marine animals. It is a free application for mobile phones or tablets with the Android system and is available on Google Play.

The application consists of the fairytale The Guardian of the Sea concerning the incredible experience of a boy named Oti and his marine friends – a seal, a turtle, a whale, and dolphin, and an educational part in which children learn about the species that appear in the fairytale. The story takes place on the islands of Hawaii, which are extremely rich in natural and cultural heritage, yet at the same time very much threatened by the negative impact of human activity.

The purpose of the app is to use the fairytale to raise children’s awareness of the threats to marine mammals and how we can help them. The app also promotes the importance of protecting nature generally. In addition, the application allows children to become familiar or even learn a foreign language as the content can be read and listened to in both Slovenian and English. The narrations were all recorded by native speakers.

The app is currently available in the Slovenian and English languages, although in the future it will also be available in other world languages. The multilingual content allows intercultural cooperation and raising public awareness about the importance of nature protection and early language learning. This can create opportunities for future international projects between children or between environmental organizations from different countries and cultural backgrounds. The app is also intended for preschool children and children in the first three grades of primary school in Slovenia, as well as neighboring countries and beyond.


The project is partly financially supported by the U.S. Embassy Ljubljana, Slovenia, with the NGO Small Grants Program. The idea for the app was envisaged by Mojca Stubelj Ars, PhD in Environmental Science, that creates multilingual books and applications for children to bring them closer to nature protection. Mojca carried out a part of her PhD thesis in Hawaii, where she was fascinated by marine animals, and thus created the fairytale Guardian of the Sea. The illustrations were created by the renowned Slovenian illustrator and academically trained painter Polona Lovšin, while the app was developed by the Slovenian group Proxima.

The mobile app is available for free in the hope of reaching as many users who will understand the importance of protecting the seas, wildlife, and nature through the app’s contents. It is currently available for the Android system and will soon also be available in the Apple Store.

Brezplačna dvojezična mobilna aplikacija za otroke »VARUH MORIJ« Spodbujamo okoljsko vzgojo in zgodnje učenje jezikov

Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce je v sodelovanju z MINI POLIGLOTINI ustvarilo dvojezično mobilno aplikacijo za zgodnje učenje jezikov z izobraževalno vsebino o varovanju morij in morskih živali. Brezplačna aplikacija je za mobilne telefone ali tablice s sistemom Andriod dostopna na Google Play.

Aplikacija sestoji iz pravljice Varuh morij, ki pripoveduje o neverjetnem doživetju dečka Otija in njegovih morskih prijateljev – tjulnjice, želve, kita in delfina, in iz izobraževalnega dela, v katerem otroci podrobneje spoznajo živalske vrste, ki nastopajo v pravljici. Pravljica se odvija na Havajskem otočju, ki ima izjemno bogato naravno in kulturno dediščino, a je hkrati tudi izjemno ogroženo prav zaradi negativnih vplivov človeških dejavnosti.

Namen aplikacije je s pomočjo pravljice osveščati otroke o nevarnostih, ki ogrožajo morske sesalce, in tudi o tem, kako jim lahko pomagamo, ter spodbujati zavedanje o pomenu varovanja narave nasploh. Poleg tega aplikacija omogoča učenje tujih jezikov, saj je vsebino aplikacije mogoče brati in poslušati v slovenskem in angleškem jeziku. Zvočne zapise so posneli naravni govorci.

Aplikacija je trenutno dostopna v slovenskem in angleškem jeziku, v prihodnje pa bo na voljo še v drugih svetovnih jezikih. Večjezična vsebina omogoča medkulturno povezovanje in ozaveščanje ljudi o pomenu varstva narave in zgodnjega učenja jezikov. Ravno to lahko ustvari priložnosti za bodoče mednarodne projekte med otroci ali med okoljskimi organizacijami iz različnih držav in kulturnih ozadij. Sicer je aplikacija namenjena tudi izobraževanju predšolskih otrok in otrok iz prve triade osnovne šole, tako v Sloveniji, kot tudi zamejstvu in tujini.


Projekt je delno finančno podprlo Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji v sklopu programa NGO Small Grants. Idejo za aplikacijo si je zamislila doktorica okoljskih znanosti Mojca Stubelj Ars, ki ustvarja večjezične knjige in aplikacije za otroke ter si prizadeva otrokom približati tudi teme varstva narave. Del svojega doktorata je opravila na Havajih, kjer so jo morske živali očarale, in tako je nastala pravljica Varuh morij. Ilustracije je ustvarila priznana slovenska ilustratorka in akademska slikarka Polona Lovšin, aplikacijo pa je izdelala slovenska skupina Proxima.

Mobilna aplikacije je brezplačna v želji, da bi dosegla čim več uporabnikov, ki bodo preko njene vsebine razumeli pomen varovanja morij, divjih živali in narave nasploh. Trenutno je na voljo za sistem Android, v kratkem pa bo dostopna tudi v Apple Store.

Mare Nostrum Network Workshop focusing on reducing marine litter

 
Last week Morigenos attended a Mare Nostrum Network workshop, which took place in the coastal town of La Herradura in Spain. The purpose of the workshop was to find funding sources for various projects that will contribute to the protection of the Mediterranean Sea. This time the focus was on reducing marine litter. NGO representatives from Israel, Spain, Greece, Cyprus and Slovenia presented the biggest challenges in each country in this field and then went in search of solutions that would be effective for the entire Mediterranean. In addition to plastic bags, other small plastic litter and fishing gear a particularly acute problem are cigarette butts, discarded by smokers on the beaches. As a part of the MARNOBA project presentation, which developed a management protocol of marine litter on the beaches of the Spanish coast, we performed a short clean-up of the near-by (cleaned) sandy beach – in an area of only 450 m2 we collected more than 2,000 cigarette butts.

The Mare Nostrum Network aims to serve as a support platform for civil society organizations involved in coastal and marine conservation in the Mediterranean. It was created in 2014 within the framework of the Mare Nostrum project; a cross-border EU-funded project exploring new ways of protecting and managing the Mediterranean coastline within the Barcelona Convention and the Protocol on Integrated Coastline Zone Management (ICZM). Project ended in 2015, but the network continues with its work.

Delavnica mreže Mare Nostrum v ospredje postavila zmanjševanje morskih odpadkov

 
Prejšnji teden je v obalnem mestecu La Heradurra v Španiji potekala delavnica mreže Mare Nostrum, na kateri je sodelovalo tudi društvo Morigenos. Namen delavnice je bilo poiskati vire financiranja za različne projekte, ki bodo pripomogli k varstvu Sredozemskega morja. Tokrat je bilo v ospredju zmanjševanje morskih odpadkov. Predstavniki nevladnih organizacij iz Izraela, Španije, Grčije, Cipra in Slovenije smo predstavili največje izzive v posameznih državah na tem področju, nato pa se lotili iskanja rešitev, ki bi bile učinkovite za celotno Sredozemlje. Poleg plastičnih vrečk, preostalih drobnih plastičnih odpadkov in ribiške opreme je še posebej pereč problem cigaretnih ogorkov, ki jih kadilci odvržejo na plažah. Kot del predstavitve projekta MARNOBA, v okviru katerega je nastal protokol za upravljanje z odpadki na plažah v Španiji, smo izvedli kratko čistilno akcijo na bližnji, sicer očiščeni peščeni plaži – na površini le 450 m2 smo pobrali več kot 2000 cigaretnih ogorkov.

Mreža Mare Nostrum povezuje številne nevladne organizacije v njihovih prizadevanjih za varstvo Sredozemskega morja. Nastala je leta 2014 v sklopu evropskega projekta Mare Nostrum, katerega namen je bilo poiskati nove načine za varstvo in upravljanje Sredozemske obale, skladno s Konvencijo o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem (Barcelonska konvencija) in protokolom o integriranem upravljanju z obalnimi območji Sredozemlja (ICZM). Projekt se je sicer lani zaključil, mreža pa nadaljuje z delom.

Followers