23 Feb 2016

Predavanje društva Morigenos v okviru cikla Narava kot vrednota


Društvo Morigenos se bo v okviru cikla predavanj Narava kot vrednota, ki ga organizira Društvo za ohranjanje naravne dediščine DONDES, v ponedeljek, 29. 2. 2016, 18.30 uri v Galeriji Srečišče –Hostel Celica (Metelkova 8, Ljubljana) predstavilo s predavanjem Raziskovanje in varstvo delfinov v slovenskem morju. Predavala bo raziskovalka Ana Hace. 

Vstopnine ni. 

Vljudno vabljeni!

3 Feb 2016

Marine biodiversity conservation in Slovenia


All those familiar with our work at Morigenos will know that by protecting dolphin populations we can indirectly protect the entire marine environment and its biodiversity. However, active protection, in the form of our scientific research and public awareness programs is only a part of the marine conservation story. European and international legislation include a range of laws, agreements and policies that are directly or indirectly targeting the conservation of the marine environment. But which of these legal mechanisms are carried out in Slovenia, and how successful they are in their implementation? The answers can be found in the 28th issue of the journal Varstvo narave (Nature Conservation), published by The Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation.

In her article, Tina Centrih, Morigenos team member, discusses the implementation of international, European and national legal mechanisms guiding Slovenia at maintaining favourable conservation status of its marine biodiversity. A review of the available data shows that the implementation of provisions stipulated by various international conventions and European legal order is not always consistent. In summary, the conservation status of protected terrestrial coastal habitat types and species is satisfactory; however, the situation regarding marine species and habitat types is not the best. Marine protected areas in Slovenia (natural monuments Cape Madona and Debeli rtič, and two nature parks Strunjan and Sečovlje Salina) are too small to be able to provide a long-term favourable status for protected species. Alarming is the fact that certain rare and endangered species and characteristic habitat types that are present in Slovenian waters are still without designated protection areas. Slovenia has not yet designated special protection areas (Natura 2000 sites) for the only marine mammal species, the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus), and the only marine reptile species, the loggerhead sea turtle (Caretta caretta), which are present in Slovenian marine waters and the northern Adriatic Sea. The situation regarding management of the existing marine protected areas is unsatisfactory as well, since only two of the four are effectively managed. The aim of the article is to emphasise the problems and obstacles related to marine conservation in Slovenia, as well as illuminate the shortcomings regarding the fulfilment of the legal mechanisms driving marine conservation in Slovenia.

Ohranjanje morske biotske raznovrstnosti v Sloveniji


Kdor nas pozna in spremlja naše delo, dobro ve, da lahko z učinkovitim varstvom delfinov, posredno varujemo tudi celotno morsko okolje in ostala bitja (biotsko raznovrstnost) v njem. Aktivno varstvo, v obliki raziskovalnega in izobraževalnega dela, kot ga izvajamo v društvu Morigenos, pa je le del zgodbe o varovanju slovenskega morskega okolja. V evropski in mednarodni zakonodaji je morskemu prostoru posredno in neposredno namenjena vrsta zakonov, sporazumov in politik, ki naj bi pripomogle k ohranjanju morskega okolja. Katere pravne mehanizme za varstvo morskega okolja pa izvajamo v Sloveniji in kako uspešni smo pri tem? Odgovor na to lahko poiščete v 28. številki revije Varstvo narave, ki jo izdaja Zavod RS za varstvo narave

V prispevku avtorice Tine Centrih, članice društva Morigenos, je podrobneje predstavljeno stanje izpolnjevanja mednarodnih, evropskih in nacionalnih pravnih mehanizmov, ki Slovenijo usmerjajo pri vzdrževanju dobrega stanja morske biotske raznovrstnosti, ter ocena izvajanja le teh na območju slovenskega morja. Pregled razpoložljivih podatkov kaže na to, da izpolnjevanje določil mednarodnih konvencij in evropskega pravnega reda ni vselej dosledno. Če povzamemo, je stanje ohranjenosti in vključenosti zavarovanih kopenskih obalnih vrst in habitatnih tipov v naravovarstvena območja zadovoljivo, za morske vrste in habitatne tipe pa situacija ni najboljša. Morska zavarovana območja v Sloveniji (naravna spomenika Rt Madona in Debeli rtič ter krajinska parka Strunjan in Sečoveljske soline) so premajhna, da bi lahko zagotavljala dolgoročno ugodno stanje zavarovanim vrstam, prav tako pa jih je med ogroženimi vrstami še kar nekaj, ki na območju slovenskega morja še nimajo opredeljenih naravovarstvenih območij. Zaskrbljujoče je dejstvo, da Slovenija še ni opredelila posebnih varstvenih območij (območja Natura 2000) za edino vrsto morskega sesalca, veliko pliskavko (Tursiops truncatus), ter edino vrsto morskega plazilca, glavato kareto (Caretta caretta), ki sta stalni vrsti v slovenskem morju in severnem Jadranu. Nezadovoljiva je tudi situacija glede upravljanja obstoječih morskih zavarovanih območji, saj sta upravljanja deležni le dve od štirih. Cilj prispevka je opozoriti na problematiko, povezano z ohranjanjem morske biotske raznovrstnosti v Sloveniji, ter na pomanjkljivosti, povezane z doseganjem zastavljenih ciljev, opredeljenih z mednarodno zakonodajo o ohranjanju morske biotske raznovrstnosti.

1 Feb 2016

It is very loud in the Mediterranean Sea: Scientists present the first basin-wide map reflecting the density of underwater noise sources in the region


Underwater noise has been increasing for decades and poses a serious threat on marine life. It disrupts orientation, foraging, communication, increases stress levels and has potential cumulative effects. However there is still not enough information to understand the full extent of the problem.

ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area) has been working towards assessing and regulating underwater noise in the Mediterranean Sea. Morigenos has been a partner to ACCOBAMS for over a decade, and has actively contributed to the work of the ACCOBAMS Scientific Committee. 

Recent report ”Overview of the Noise Hotspots in the ACCOBAMS Area, Part I - Mediterranean Sea” has shown a wide spatial and temporal pattern of human activities that produce noise underwater. The resulting “noise hotspots” substantially overlap with important cetacean habitats and protected areas. The same is true for the Adriatic Sea, where significant source of noise comes from commercial vessels and in recent years also from seismic exploration for oil and gas. OceanCare, Morigenos’ close collaborator and partner, co-authored the report. 

Underwater noise levels continue to increase, therefore it is necessary to continue the scientific investigation of noise levels and take necessary measures to reduce the problem.

V Sredozemlju je zelo glasno: znanstveniki predstavili prvi zemljevid gostote in virov podvodnega hrupa v Sredozemlju


Podvodni hrup, ki v zadnjih desetletjih stalno narašča, resno ogroža življenje v morju. Živali ovira pri orientaciji, hranjenju, komunikaciji, povečuje stres in ima potencialne kumulativne učinke. Še vedno pa ni zbranih dovolj informacij, da bi lahko v celoti razumeli obsežnost tega problema.

ACCOBAMS (Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in sosednjega atlantskega območja) se zavzema za ocenitev in omilitev podvodnega hrupa v Sredozemskem morju. Društvo Morigenos je že več kot desetletje partner omenjenega sporazuma, predsednik društva Morigenos pa je tudi član Znanstvenega odbora ACCOBAMS. 

Zadnje poročilo »Pregled žarišč hrupa na območju ACCOBAMS, 1. del – Sredozemsko morje« je pokazalo širok prostorski in časovni vzorec podvodnega hrupa, ki ga povzročajo človeške dejavnosti. Izkazana žarišča hrupa se prekrivajo s habitati, pomembnimi za morske sesalce, in morskimi zavarovanimi območji. Glavni izvor hrupa v Jadranskem morju so komercialna plovila ter v zadnjih letih tudi hrup seizmičnih raziskav za izkoriščanje naftnih in plinskih zalog. Soavtor poročila je OceanCare, s katerim društvo Morigenos kot partner tesno sodeluje.

Raven podvodnega hrupa narašča, zato so nadaljnje raziskave na tem področju ključnega pomena za določitev primernih ukrepov in zajezitev problema.

Followers