27 May 2010

Tune v slovenskem morju

April ni bil le mesec opažanj delfinov, temveč tudi mesec mnogih opažanj modroplavutih tun (Thunnus thynnus). Ocenili smo, da so bile dolge približno 1,5 - 1,8 m. Tune pri lovu pogosto skačejo visoko iz vode, zato jih lahko na prvi pogled hitro zamenjamo za delfine.
Velike tune (dolge tudi 3 m) so bile nekoč redni obiskovalci našega morja, dandanes pa je že skoraj prava redkost, da jih vidimo pri nas. Še tisti osebki, ki se uspejo izogniti vsem nevarnostim na poti iz Atlantika, so le redko večji od 1 m. Modroplavuti tuni, imenovani tudi atlantska tuna, zaradi pretiranega lova grozi izumrtje. Bi morda bilo smiselno, da tune umaknemo z našega jedilnika in jim damo možnost, da si opomorejo, preden bo prepozno?

Fotografije tun (poleg ostalih živali) si lahko ogledate tukaj: Fotogalerija

Foto: Polona Kotnjek / Morigenos

Tuna in Slovenia

April was not just a month of dolphin sightings, but also a month of several sightings of the atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus). The animals were estimated to be about 1,5 - 1,8 m long. Tunas often jump high out of the water when hunting, which is why they can easily be mistaken for dolphins at first.
Large tunas (even 3 m long) were once regular visitors of our sea, but nowadays it is a rare occasion to see them here. Even those individuals that manage to escape all the dangers on their way from the Atlantic are rarely longer than 1 m. The atlantic bluefin tuna, known also as the northern bluefin tuna, is threatened by extinction due to overfishing. Would it make sense to remove tuna from our menu and give it a chance to recover?

Photos of tunas (among other animals) can be seen here: Photogallery

Photo: Polona Kotnjek / Morigenos

25 May 2010

Successful start of the research season

New research season has started! In April we started carrying out regular fieldwork and spent many hours at sea. The work has been very diverse, interesting and successful, as we had several dolphin sightings in April and May. Some of them very completely by coincidence, as we spotted dolphins from a car, from a bus and even from a restaurant! We encountered some of our old dolphin friends, but we also saw some new fins. We received valuable help from all of you that kept informing us about your dolphin sightings, so that we could quickly respond to many of your calls.

Photos of dolphin encounters can be seen here: Start of the research season 2010

Photo: dolphins in front of Piran (photo: Tilen Genov / Morigenos)

Uspešen začetek raziskovalne sezone

Nova raziskovalna sezona je v polnem teku! V aprilu smo pričeli izvajati redno terensko delo in na morju preživeli mnogo ur. Delo je bilo zelo pestro, zanimivo in uspešno, saj smo v aprilu in maju imeli kar nekaj srečanj z delfini. Mnoga izmed njih so bila povsem naključna. Tako smo delfine opazili iz avta, iz avtobusa in celo iz restavracije! Med delfini smo srečali nekaj starih znancev, pa tudi nekaj novih plavuti. Pri delu ste nam zelo pomagali vsi, ki ste nas sproti obveščali o svojih opažanjih delfinov, tako da smo se lahko na mnoge klice tudi takoj odzvali.

Fotografije srečanj z delfini si lahko na povezavi: Začetek raziskovalne sezone 2010

Na fotografiji: delfini pred Piranom (foto: Tilen Genov / Morigenos)

23 May 2010

Ana and Tethys

Ana Hace of Morigenos is currently in Ligurian Sea, participating in whale and dolphin research onboard the research ship of Tethys Research Institute. As part of a collaboration between Morigenos and Tethys, Ana is gaining new knowledge and experience from Tethys experts, while helping out in fieldwork. Ana has already reported that the first week of the research season was very successful, as they encountered several groups of striped dolphins (Stenella coeruleoalba), a few sperm whales (Physeter macrocephalus) and even a fin whale (Balaenoptera physalus). Apart from the "classical" stuff, which Ana already knows from the Slovenian Dolphin Project, she learned many new things, including tracking of sperm whales with a hydrophone (underwater microphone). She had a chance to listen to these gentle giants vocalizing. You can read the reports of Ana and other project participants at Tethys Blog.

Tethys is one of the first organizations in the Mediterranean that actively and systematically started whale and dolphin research. They successfully transfered their passion onto some of today's Morigenos team members.

Photo: striped dolphins (Photo: Tethys)

Ana in Tethys

Ana Hace iz društva Morigenos je trenutno v Ligurskem morju, kjer na raziskovalni ladji inštituta Tethys sodeluje pri preučevanju tamkajšnjih kitov in delfinov. Ana v sklopu sodelovanja med društvom Morigenos in inštitutom Tethys tamkajšnjim strokovnjakom pomaga pri raziskovanju, obenem pa pridobiva nova znanja in izkušnje. Ana nam je že poročala, da je bil prvi teden letošnje raziskovalne sezone zelo uspešen, saj so srečali mnogo skupin navadnih progastih delfinov (Stenella coeruleoalba), nekaj kitov glavačev (Physeter macrocephalus) in celo navadnega brazdastega kita (Balaenoptera physalus). Ana je poleg »klasičnih« stvari, ki jih pozna že iz slovenskega projekta raziskovanja in varstva delfinov, spoznala tudi marsikaj novega, npr. metode sledenja kitom glavačem s pomočjo hidrofonov (podvodnih mikrofonov) in v živo slišala oglašanje teh nežnih velikanov. Anino poročanje ter poročanje drugih članov odprave si lahko preberete tudi na Tethys Blogu.
Tethys je ena izmed prvih organizacij v Sredozemlju, ki se je aktivno in sistematično lotila raziskovanja kitov in delfinov, svojo strast pa so uspešno prenesli tudi na nekatere današnje člane društva Morigenos.

Na fotografiji: navadni progasti delfini (Foto: Tethys)

20 May 2010

Raziskovalni tabori se bližajo

Raziskovalni tabori društva Morigenos bodo potekali tudi v letu 2010. Približno polovica mest je že zasedenih. Pridružite se nam, postanite del raziskovalne ekipe in z nami doživite trenutke, zaradi katerih počnemo to, kar počnemo!
Več informacij: Raziskovalni tabori društva Morigenos

11 May 2010

Gray whale in the Mediterranean!

Our colleagues from IMMRAC (Israel Marine Mammal Research and Assistance Center) sent us unbelievable news. A gray whale (Eschrichtius robustus) appeared off the Mediterranean coast of Israel on 8th May 2010! Such sighting is even more incredible than the sighting of the humpback whale in Slovenian waters last year. Gray whale is considered extinct in the Atlantic and can only be found in the North Pacific. The gray whale has not been recorded in the North Atlantic for 300 years, let alone in the Mediterranean.

Apart from the extinct North Atlantic population, there are two other known populations of gray whales in the world. Ena can be found in the western North Pacific and is considered critically endangered. The other lives in the eastern North Pacific. The latter was reduced to very small numbers in the past, but is now thought to have recovered.

It is not clear where this particular whale came from. It is unlikely (but maybe not impossible) that it is part of the remnant North Atlantic population that went unnoticed. Another, more likely explanation is that the whale came from the Pacific.

But which route did it take? The whale probably did not swim through the Panama or Suez canals (although several dolphin species have been sighted in the Suez canal and many animals species migrate into the Mediterranean through it), which probably means it had to take the longer way. If this is true, then this whale had to beat the record of the longest migration of any mammal (which is a record set by whales in any case). Some assume that the whale swam through the Northwest Passage, which connects the North Pacific with the North Atlantic, through the Arctic. The Northwest Passage is the shortest maritime way between Europe and Asia. Since 1978, when regular observations began, the Northwest Passage was completely ice-free for the first time in 2009.

More information on gray whales can be found at:
http://www2.wdcs.org/species/species.php?sp=Eschrichtius_robustus

Photo: Aviad Scheinin / IMMRAC

Sivi kit v Sredozemlju!

Od izraelskih kolegov, ki delajo v nevladni organizaciji IMMRAC (Israel Marine Mammal Research and Assistance Center), smo prejeli neverjetno obvestilo. Ob sredozemski obali Izraela se je 8. maja 2010 pojavil sivi kit (Eschrichtius robustus)! Takšno opažanje je še bolj nenavadno od lanskega opažanja kita grbavca ob obali Slovenije, saj je sivi kit vrsta, ki je v Atlantskem oceanu že izumrla in živi le še v severnem Tihem oceanu. Sivi kit v severnem Atlantiku ni bil zabeležen že 300 let, kaj šele v Sredozemlju.

Poleg izumrle severnoatlantske populacije sta znani še dve populaciji sivih kitov na svetu. Ena živi v zahodnem Tihem oceanu in velja za kritično ogroženo, druga pa v vzhodnem Tihem oceanu. Slednja je bila v preteklosti zdesetkana, vendar si je do danes opomogla.

Ni povsem jasno, od kod je prišel sivi kit, ki so ga opazili v Izraelu. Malo verjetno je (a morda ne nemogoče), da bi bil pripradnik ostanka severnoatlantske populacije, ki je ostala neopažena. Druga, bolj verjetna možnost je, da je kit priplaval iz Tihega oceana.
Toda po kateri poti je priplaval? Kit verjetno ni pripraval skozi panamski ali sueški prekop (čeprav so bile nekatere vrste delfinov že opažene v sueškem prekopu, mnoge živalske vrste pa skozenj prihajajo v Sredozemlje), kar verjetno pomeni, da je moral ubrati daljšo pot. Če je to res, je ta kit podrl rekord v najdaljši migraciji kateregakoli sesalca na svetu (ki ga v vsakem primeru držijo kiti). Nekateri sklepajo, da je priplaval skozi Severozahodni prehod, ki preko Arktike povezuje severni Tihi ocean s severnim Atlantikom. Severozahodni prehod je najkrajša morska pot med Evropo in Azijo. Od leta 1978, ko so začeli redna opazovanja, je bil omenjeni prehod v letu 2009 prvič popolnoma nezaledenel in primeren za plovbo.

Več informacij o sivih kitih najdete na:
http://www2.wdcs.org/species/species.php?sp=Eschrichtius_robustus

Foto: Aviad Scheinin / IMMRAC

1 May 2010

Akcija Očistimo Slovenijo uspešna

Akcija Očistimo Slovenijo je bila zelo uspešna. Sodelovalo je več kot 250.000 ljudi in očistilo preko 80.000 m3 odpadkov. Nabranih je bilo največ kosovnih odpadkov ter plastike. Ponosni smo, da smo tudi mi sodelovali ter pripomogli k bolj čistemu okolju. S polnjenjem vreč smo pričeli že ob poti do našega odlagališča. Tam smo odstranili štedilnik, dve banji ter nekaj praznih kovinskih sodov. Za njimi smo v gostem grmovju našli veliko količino manjših kovinskih odpadkov (star šivalni stroj in likalnik, posode, ipd.), steklenic in odsluženih čevljev. Veliko odpadkov je bilo potrebno odkopati zato sklepamo, da je bilo odlagališče že zelo staro. Kasneje smo združili moči s taborniki, ki so čistili odlagališča v grapah. Iskrena zahvala vsem prostovoljcem, ki so se pridružili skupini Morigenos (bili smo super ekipa, brez vas nam ne bi uspelo očistiti tako veliko!).
Seveda zgolj v enem dnevu nismo očistili celotne Slovenije, vendar smo dokazali, da dejanja vsakega posameznika štejejo in da nam skupaj lahko uspe narediti veliko dobrega za okolje in nenazadnje nas same. Akcija je poleg tega veliko pripomogla pri ozaveščanju javnosti. Ljudje so nad akcijo navdušeni, predvidenih je že več manjših akcij po Sloveniji ter izpostavljene pobude za ponovitev na državni in celo svetovni ravni v prihodnjih letih. Nastali digitalni register divjih odlagališč bo po besedah okoljskega ministra podlaga, na kateri bo ministrstvo pripravilo strateški načrt ravnanja z odpadki. Iskrene čestitke Ekologom brez meja za tako dobro organizacijo, vsem lokalnim organizatorjem ter seveda vsem prostovoljcem!

Followers