30 Sept 2009

Zdaj je uradno: Danny (delfin) je samec!


Tudi v letošnjem letu je slovenske vode redno obiskovala večja skupina delfinov, katere član je tudi delfin Danny. Ime je dobil po našemu dobremu prijatelju Dannyju iz Anglije, ki je leta 2006 sodeloval na našem raziskovalnem taboru. Danny (delfin) je del tiste skupine delfinov, ki pogosto obišče Piran ob večernih urah, vemo pa, da se redno zadržuje tudi ob obali hrvaške Istre. Njegovi prijatelji so še Moni, Neptun, Molene, Da Hui, Balaena, Nui in drugi. Kot pri mnogih delfinih, tudi pri Dannyju nismo vedeli, katerega spola je, ko smo ga poimenovali. Letos, na zadnji dan letošnjega zadnjega raziskovalnega tabora pa je Danny izvedel nekaj čudovitih skokov, pri katerih nam je pokazal spodnji del telesa in tako razkril svoj spol. Po pregledu fotografij smo ugotovili, da je samec. Tovrstni podatki so za poznavanje strukture populacije zelo pomembni, vendar pri prostoživečih delfinih relativno redko dostopni. Tako je med delfini znanega spola največ samic (le-te lahko prepoznamo tudi po dolgoročnih povezavah z mladiči) in le trije samci. Pri večini identificiranih delfinov pa je spol neznan.

(Za povečavo fotografije kliknite nanjo!)

29 Sept 2009

Novo srečanje z delfinko Moni


V soboto, 19. 9. 2009, na zadnji dan našega letošnjega zadnjega raziskovalnega tabora, smo na meji med hrvaškimi ter mednarodnimi vodami našli veliko skupino delfinov. Bilo jih je okoli 35, med njimi pa so bili večinoma naši stari znanci. Že po nekaj minutah opazovanja se je med vsemi temi znanimi plavutmi pojavila še ena, nam zelo dobro znana plavut: Moni! Ker je v letih 2006, 2007 in 2008 sploh nismo srečali, smo toliko bolj veseli, da smo jo tokrat v letu 2009 srečali že drugič. V skupini je bilo več samic z mladiči, nekateri so bili verjetno mlajši od enega leta. Delfini so bili očitno zelo dobre volje, saj so s svojimi visokimi skoki poskrbeli za nepozabni zaključek raziskovalnega tabora.

(Za povečavo fotografije kliknite nanjo!)

Sorodna novica - Novice neposredno s terena: delfinka Moni znova opažena

28 Sept 2009

Posebna novica za posvojitelje delfinov: Cate je spet tu!


V soboto, 12. 9. 2009, smo nedaleč od Piranskega zaliva naleteli na precej veliko skupino delfinov. Bilo jih je natanko 20, med njimi pa so bili sami stari znanci: Kai, Deinon, Morigenos, Amanita, Wit, Sergio, Emanuela, Daphne, Bananko, Timi, Paolo, Janko, Mateja, Lovrenc, itd. To samo po sebi še ni nič nenavadnega, saj gre za najpogostejše delfine v slovenskem morju, ki jih raziskovalci društva Morigenos poznamo že zelo dobro. Toda opažanje je bilo toliko bolj posebno zato, ker se je v objektivu našega fotoaparata pojavila tudi plavut samice z imenom Cate! Po tem, ko smo jo prvič srečali in identificirali marca 2003, je v naslednjih letih ni bilo na spregled (zato smo jo umaknili s seznama delfinov za posvojitev...). Ravno zato smo bili izredno veseli in navdušeni, ko smo jo 2. septembra 2008 srečali nedaleč od Pirana, v družbi bolj ali manj istih delfinov. Naše navdušenje ni bilo nič manjše tudi tokrat, saj se v takšnih trenutkih vedno počutimo, kot da bi po dolgem času znova srečali starega prijatelja. No, pa saj je bilo res tako!

14 Sept 2009

Morska želva ujeta v ribiško mrežo


Ekipa društva Morigenos je 2. septembra 2009 pri svojem rednem terenskem delu naletela na mrtvo glavato kareto (Caretta caretta), ki se je zapletla v (očitno izgubljeno) stoječo ribiško mrežo.

Izgubljena ribiška oprema za morske organizme predstavlja veliko nevarnost, zaradi katere lahko pogine mnogo rib, morskih psov, morskih želv, kitov in delfinov.

Prav tako kot delfini, so tudi želve v slovenskem morju stalni gostje. Za razliko od delfinov, ki so tukaj vse leto, se želve v našem morju večinoma zadržujejo med aprilom in oktobrom. Plitvo severno Jadransko morje naj bi bilo pomembno območje za prehranjevanje mladih morskih želv, ki so se izlegle ob obalah Grčije, Turčije, Cipra in severne Afrike.

Društvo Morigenos podatke o teh živalih zbira že od leta 2003, vse podatke pa posredujemo Zavodu RS za varstvo narave, Morski biološki postaji, Akvariju Piran ter zavodu Biocen, pa tudi društvu Societas Herpetologica Slovenica (društvo za proučevanje dvoživk in plazilcev).

Fotografije si lahko ogledate tukaj.

6 Sept 2009

Kako lahko (med drugim) pomagate našemu morju


No ja, žal ni enotnega, predvsem pa ne hitrega recepta za to, kako najbolje pomagati našemu morju (in našemu okolju nasploh), da bi ostalo zdravo, čisto in lepo, v luči vsakdanjih groženj in negativnih vplivov, ki mu jih namenjamo. Kako ga obvarovati pred vsemi nevarnostmi, ki prihajajo predvsem od nas samih?

Varovanje morja je velik mozaik, sestavljen iz truda mnogih posameznikov in organizacij, ki delujejo vsak na svojem področju ali območju, na svoj način. Mnoge aktivnosti, ki delujejo na nekem fokusiranem področju, prispevajo svoj delček k celoti.

Torej, prav sleherni posameznik ima moč, da nekaj spremeni in da sodeluje pri spremembah na bolje. Ne sme nas zatreti misel, da sami nismo kos vsemu. Ni treba da smo. Na mnogih koncih sveta se mnogi posamezniki in organizacije borijo in trudijo za čisto pitno vodo, za izboljšano zdravstvo, za dobrobit živali, za ohranitev določenih ekosistemov, za zakonsko zavarovanje ogroženih vrst, za zagotovitev hrane lačnim, za odpravo diskriminacije, za pravice žensk, ipd. Vse te stvari so izredno pomembne in vsaka prispeva svoj delček k mozaiku.

Društvo Morigenos svoj delček k mozaiku skuša prispevati na različne načine. Skozi znanstveno raziskovanje na terenu skušamo pridobiti pomembne podatke, ki nam lahko podajo sliko nekega stanja (konkretno stanje populacije delfinov pri nas, kvaliteta morskega ekosistema,...). Rezultate in dognanja raziskovanja nato uporabljamo kot podlago za izobraževanje in ozaveščanje javnosti. Isti rezultati so tudi osnova za svetovanje in poročanje državnim ali mednarodnim ustanovam, ki sprejemajo pomembne odločitve (Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave, mednarodni sporazum ACCOBAMS, ipd.), ter sodelovanje pri sprejemanju ustrezne zakonodaje.

Napredek je pogosto počasen. A to še ne pomeni, da ga ni. Nekaterih reči se ne da spremeniti čez noč. Druge se da. Ob vseh negativnih rečeh včasih hitro spregledamo pozitivne. Čeprav gredo nekatere reči na slabše, gredo mnoge na bolje. Ne smemo pozabiti tega.

Tudi vas vabimo, da sodelujete pri mozaiku. Lahko nam pomagate na en način, lahko na več načinov. Pomoč je lahko finančna, v obliki opreme, v obliki fizične pomoči ali moralna. Lahko je zgolj širjenje informacije v stilu »Povej naprej!«, lahko je osebna odločitev, s katero spremenite nek delček v načinu svojega življenja.

Sodelujte z nami! Pridružite se nam na naših raziskovalnih taborih, posvojite delfina, sporočite nam svoja opažanja kitov in delfinov v Jadranu, povejte naprej, bodite optimistični, ne izgubite humorja, namenite nam del dohodnine (ki bi jo tako ali tako morali plačati državi), ne obiskujte zabaviščnih parkov z delfini in drugimi živalmi, ne jejte ogroženih vrst rib, ne mečite smeti v morje, porabljajte manj vode in elektrike,...

Nekaj načinov, kako nam lahko pomagate, najdete tukaj.

Obiščite tudi stran »Morigenos priporoča«, kjer najdete več povezav na druge portale s koristnimi informacijami.

Bodite del spremembe!

Tilen Genov, Morigenos

How you can help our sea


Well, unfortunately, there is no universal or quick recipe for that, how to best help our sea (and the environment in general) to stay healthy, clean and beautiful, in light of everyday threats and negative influences that it faces by us. How to protect is against all the dangers that mostly originate from ourselves.

Marine conservation is a big puzzle, made out of the effort of many individuals and organisations, each working in their own field or geographical area, in their own way. Many activities on some focused issue contribute their share to the whole thing.

Therefore, each and every individual has the power to make a change and to participate in positive changes. We should not be too frustrated by the thought that we cannot fight everyting. We don't have to. In many parts of the world, many individuals and organisations are making an effort and fighting for clean drinking water, a better health care, animal welfare, conservation of certain ecosystems, legal protection of endangered species, secured food resources to those that are hungry, removal of discrimination, women's rights, etc. Each of these things is extremely important and they each contriute their share to the puzzle.

Morigenos tries to contribute its share to the puzzle in various ways. Through scientific research in the field, we try to acquire important information that can show us the status of a certain issue (in particular, the status of a dolphin population in our waters, the quality of the marine ecosystem,...). The results and findings of scientific research are then used for education and public awareness. The same results are also used as a base for advice and consultance to the national and international institutions, which make important decisions (Slovenian Ministry of Environment and Spatial Planning, Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation, international agreement ACCOBAMS, etc.) and for participation in legislation-making process.

The progress is often slow. But that does not mean it does not exist. Some things cannot be changed overnight. Others can. Among all the negative things we tend to overlook the positive ones. Even though some things are changing for the worse, many are changing for the better. We should not forget that.

We would like to invite you, to contribute to the puzzle. You can help us in one way, or in several ways. Your contribution can be financial, in the form of equipment, in the form of physical help or moral help. It can be information spreading in the »Pass it on!« fashion or it can be a personal decision about a change in a part of your lifestyle.

Collaborate with us! Join us on our Research Camps, adopt a dolphin, report your dolphin sightings (in the Adriatic) to us, spread the word, be optimistic, do not lose your humour, do not visit dolphinariums or amusement parks with other wildlife, do not eat endangered fish species, do not throw rubbish into the sea, consume less water and electricity,...

Some ways of your help can be found here:

Also, visit the page »Morigenos Recommends«, where you can find links to other websites with useful information.

Be a part of the change!

Tilen Genov, Morigenos

Followers