12 Jun 2010

Living with the sea

The life and culture of people by the sea, as well as their value system, are different to those lived by the »land« part of the world. The reason is in the sea itself. With it, people have developed specific cooperation, strong bonds and mutual respect. We, people of the sea should be the first in line to preserve and maintain these bonds and this respect, this agreement of mutual understanding and cooperation. Otherwise there will be more and more of those that only view the sea as a place to dump our waste, a large swimming pool or a bussines that ends at the edge of this pool.

We invite you to join us at the »Living with the sea« event, taking place in Piran (Slovenia), at Punta, from June to September, once a month, each second weekend of the month, on Fridays, Saturdays and Sundays, from 19:00 hrs onwards. There is no entrance fee!

The idea is not just to entertain you. The idea is for you to better understand the people of Piran, to better understand other people of the sea and to better understand the sea itself. The sea is charming, but also very sensitive and fragile. We believe that this experience can help you respect the sea better and defend it better.

You will be able to not only see, but experience playing »mora« and »briskola«, working with hooks and baits, tying knots, cleaning and preparing mussels and fish, getting to know dolphins of our sea, working with ropes, playing »pandola«, crafting oars and masts, preparing and mending nets and who knows what else.

Today, Saturday 12th June 2010 and tomorrow, Sunday 13th June 2010 Morigenos will be holding a lecture about dolphins in Slovenia. The lecture will start around nightfall. The exact time of the lecture is somewhat flexible.

One night will never be identical to another. The characteristics of the sea culture are also improvization and disagreement with time, as well as sitting and chatting over a cup of coffee or a glass of wine after a hard days work.

The organizer of the event is Mediteranum, institute for revitalization of the Mediterranean culture Piran.

There is no entrance fee. Join us!

Živeti z morjem

Življenje in kultura bivanja ljudi ob morju ter njihov vrednostni sistem so v marsičem drugačni od tistih, ki jih živi pretežni, »kopenski« del sveta. Razlog je preprosto v morju samem, s katerim smo ljude ob njem skozi tisočletja spletli svojevrstno sodelovanje, globoke vezi in obojestransko spoštovanje. Ljudje morja smo prvi poklicani, da te vezi in spoštovanje, ta dogovor o medsebojnem razumevanju in sodelovanju med morjem in nami ohranjamo in nadgrajujemo. Drugače bo vedno več tistih, ki bodo morje dojeli le kot prostor za odlaganje odpadkov, velik bazen za plavanje ali posel, ki se konča na robovih tega bazena.

Vabimo vas, da nas obiščete na prireditvi »Življenje z morjem«, ki bo potekala v Piranu na prostoru Punte, od junija do septembra, enkrat mesečno, vsak drugi konec tedna v mesecu, ob petkih, sobotah in nedeljah, od 19. ure dalje. Vstopnine ni!

Namen prireditve ni v tem, da bi vas zgolj zabavali in kratkočasili, ampak zato, da bi bolje razumeli Pirančane in druge ljudi ob morju ter da bi bolje razumeli morje, ki je nadvse očarljivo, a istočasno krhko in občutljivo. Prepričani smo, da boste s tem spoznanjem bolje cenili ves prostor ob morju in se postavili njemu v bran.

Ne le opazovali, temveč sodelovali boste lahko pri igranju more ali briškole, vezanju trnkov in izbiri vab, spoznavanju vozlov, čiščenju in pripravi raznih školjk, rakov in rib, spoznavanju delfinov našega morja, pletenju ladijskih »brkov« in druge opreme, izdelane iz vrvi, igranju pandole, izdelovanju vesel in jamborov, pripravi in šivanju mrež in kdo ve, še česa vse.

Danes, v soboto, 12. 6. 2010 in jutri, v nedeljo, 13. 6. 2010, bo v okviru prireditve tudi predavanje o delfinih v slovenskem morju, v sodelovanju z društvom Morigenos. Predavanje se bo pričelo, ko pade tema, točen čas predavanja pa je nekoliko fleksibilen.

Nikoli ne bo večer enak večeru. Značilnosti obmorske kulture so namreč tudi improvizacija, skreganost s časom in po napornem delu tudi posedanje in »čakulanje« ob kavi in dobrem domačem vinu.

Organizator prireditve je Mediteranum, zavod za revitalizacijo mediteranske kulture Piran.

Vstopnine ni. Pridite!

7 Jun 2010

More unusual sightings

At the end of May, researchers from SUBMON confirmed a sighting of a grey whale (Eschrichtius robustus) close to Barcelona harbour. Analysis of photographs confirmed suspicion that this is the same whale that was sighted in waters of Israel in the beginning of May. The grey whale (which we already wrote about in one of previous blog posts) thus traveled from Israel to Spain in 23 days.

The second surprise was an encounter of a fisherman with three “weird” dolphins, 4 nautical miles from the city of Catollica (Italy). It turned out it was pilot whales (Globicephala melas). This is the second sighting of this species in the Adriatic. Normally, pilot whales can only be found in western Mediterranean. Photos of pilot whales (not the ones seen in Adriatic) can be seen in Morigenos Photogallery.

Photo: Tilen Genov / Morigenos

Še več nenavadnih opažanj

Ob koncu meseca maja so raziskovalci organizacije SUBMON potrdili opažanje sivega kita (Eschrichtius robustus) pred Barcelonskim pristaniščem. Analiza fotografij je potrdila sum da gre za istega kita, ki se je v začetku meseca maja pojavil pred Izraelsko obalo. Sivi kit, o katerem smo že pisali, je torej v 23-ih dneh iz Izraela priplaval do Španije.

Drugo presenečenje je bilo srečanje ribiča s tremi »čudnimi« delfini, 4 navtične milje od italijanskega mesta Catollica. Izkazalo se je, da gre za mrke pliskavke (Globicephala melas), imenovane tudi kiti piloti. To je šele drugo opažanje te vrste v Jadranu, saj vrsta prebiva v zahodnem delu Sredozemlja. Nekaj fotografij mrkih pliskavk (ne tistih, ki so bile opažene v Jadranu) si lahko ogledate v Morigenos fotogaleriji.

Foto: Tilen Genov / Morigenos

4 Jun 2010

Dodatna pojasnila o ranjenem delfinu

Ob novici o ranjenem delfinu, ki je bil v slovenskem morju opažen to sredo, smo prejeli nepričakovane odzive s strani dela slovenske javnosti in se zato odločili za dodatna pojasnila.

Opazovanje in fotografiranje ranjenega delfina je bilo nujno in edino pravilno začetno ukrepanje, saj brez predhodnega ogleda živali, natančne analize poškodbe in fizičnega stanja delfina, ne bi bilo mogoče postaviti pravilne diagnoze. Ker je tudi društvu Morigenos glavni interes, da se ranjeni živali (če je le možno) hitro in ustrezno pomaga, so fotografije ključnega pomena. S pomočjo slikovnega materiala se lahko poškodba natančno analizira, kar na terenu pogostokrat ni možno. Žival se namreč premika, rane pa ni možno natančno pregledati od blizu. Obenem se s pomočjo fotografij lažje posvetujemo s tujimi strokovnjaki in se tako skupaj odločimo o morebitnem nadaljnjem ukrepanju.

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s kiti in delfini, vedo, da reševalne akcije niso enostavna stvar in zahtevajo veliko mero koordinacije in ustrezne opreme. Tovrstne akcije niso enostavne, so pogosto neuspešne in nikakor ne smejo biti prenagljene. Poskusi ujetja že tako ali tako izmučenih živali mnogokrat pomenijo več škode kot koristi. Tovrstni poskusi lahko predstavljajo nevarnost tako za žival, kot tudi ljudi. Živali pogosto po takšnih akcijah tudi poginejo zaradi stresa ali poškodb. Pogosto te živali poginejo ne glede na ukrepanje, zato je pomembno, da ne naredimo več škode kot koristi. Glavni interes društva Morigenos je, da se živali nudi ustrezna pomoč, zato želimo, da so naši ukrepi ustrezno premišljeni. Poudariti je treba tudi to, da tovrstna srečanja niso običajna, zato k naši standardni opremi ne sodijo mreža za ujetje delfina, dodatno plovilo in zdravila, ki bi bila poškodovani živali lahko v pomoč. Delfini so dolgi do 3 m in tehtajo tudi več kot 250 kg, zato je pri tovrstni akciji potrebno tudi dovolj veliko plovilo. Tako velike živali ni možno kar uloviti in jo posaditi na majhen čoln. Nenazadnje pa, tudi če bi imeli ustrezna zdravila in opremo, jih brez ustrezne predhodne diagnoze bolezenskega stanja oziroma poškodbe živali ne bi dajali.

Delfina smo v času nevihte zapustili zato, ker sledenje delfinu v takšnih razmerah ni bilo možno. Tudi sicer sledenje fizično že tako ali tako izmučeni živali povzroča samo še več nepotrebnega stresa. Ogled in fotografiranje poškodovane živali je bil prvi in edini pravilni začetni ukrep, ki je bil mogoč.

Z objavo novice o poškodovanem delfinu smo želeli javnost ustrezno obvestiti in poskrbeti za to, da se ob morebitnih novih opažanjih lahko hitro ukrepa. Obvestili smo tudi Pomorsko policijo, Upravo RS za pomorstvo in Službo varstva obalnega morja, pa tudi italijansko obalno stražo. Presenečeni smo nad negativnim odzivom dela slovenske javnosti, saj delamo vse, kar je v naši moči in to prostovoljno. Medijem smo informacije in fotografije posredovali brezplačno, saj se nam je zdelo pomembno, da je javnost o situaciji obveščena. Od tega nimamo nobene finančne koristi.

Če opazite omenjenega delfina, vas lepo prosimo, da nas takoj obvestijo na telefonski številki 031 77 10 77 in 041 981 990.

2 Jun 2010

Wounded dolphin

Today, on 2nd June 2010, Morigenos received a report about a wounded dolphin from fishermen and Aquarium Piran. Morigenos team immediately headed out to sea and located the animal. It was a bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) with a large wound on its back. The animal is visibly emaciated and weak. It swam very slowly and mostly remained at the surface. Unfortunately we had to leave the animal due to a storm. If you see a dolphin, please call us at +386 31 77 10 77 and +386 41 981 990. Do not approach the animal because it is in stress. We are currently discussing potential intervention with our colleagues from the University of Trieste and Marine reserve Miramare.

Photos: Wounded dolphin

Photo: Polona Kotnjek / Morigenos

Ranjen delfin

Danes, 2. 6. 2010, je društvo Morigenos od ribičev in Akvarija Piran prejelo obvestilo o ranjenem delfinu v slovenskih vodah. Ekipa društva se je nemudoma odpravila na morje in žival locirala. Ugotovili smo, da gre za veliko pliskavko (Tursiops truncatus). Delfin ima na hrbtu veliko rano in je vidno izmučen. Plaval je zelo počasi in večinoma ostajal na površini. Zaradi prihoda neurja smo morali žival zapustiti. Vse, ki plujejo po morju ali se sprehajajo po obali, lepo prosimo, da nas o morebitnih opažanjih delfina takoj obvestijo na telefonski številki 031 77 10 77 in 041 981 990. Delfinu se ne približujte, saj je v stresu. S kolegi iz Univerze v Trstu in morskega rezervata Miramare se dogovarjamo o načinih morebitnega ukrepanja.

Fotografije: Ranjen delfin

Foto: Polona Kotnjek / Morigenos

Followers