22 Oct 2017

MORIGENOS RESEARCHERS DISCOVER A NEW WAY OF IDENTIFYING DOLPHINS


Morigenos researchers have discovered that individual dolphins can be identified by their faces, “inventing” a novel method of dolphin identification. They presented their findings in a study, published today in Marine Mammal Science, the central scientific journal for studies of marine mammals: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mms.12451/full

It has long been known that individual dolphins can be identified by natural markings on dorsal fins. Thanks to these markings, we know that about 150 dolphins live in the Gulf of Trieste, studied by Morigenos researchers since 2002. But markings on fins can change, and calves are usually not sufficiently marked to allow identification at all. Therefore, additional means of telling dolphins apart can be very useful. A few years ago, Morigenos researchers discovered that dolphins can also be identified by their faces, which was not known previously. This was first discovered by Tilen Genov, Morigenos president and the first author of the study, while studying dolphins in Slovenian waters and the Gulf of Trieste. Together with an international team of scientists, he designed a study in which participants both experienced and inexperienced in dolphin fin identification were asked to match photographs of dolphin faces. Results showed that both groups of participants can tell individual dolphins apart based on their faces, even when comparing the left side of the face to the right one. The study also showed that facial features in dolphins are consistent over time and can be used over the long term.

This new method cannot replace the identification based on dorsal fins, but it can complement it. Unlike dorsal fins, faces are not subject to the same level of change due to external influences, and may therefore be more reliable over long periods. This new method is also very applicable to calves, which usually do not carry sufficient dorsal fin markings to be recognisable after they leave their mothers, and can therefore help increase cross-generational knowledge. It may be particularly suited to species that do not carry many markings on dorsal fins, or those that lack dorsal fins altogether.

This study, published in an internationally renowned scientific journal, shows that even research originating from countries with very little sea (Slovenia) can have wider implications for the study of marine mammals globally.

21 Oct 2017

SLOVENSKI RAZISKOVALCI ODKRILI NOV NAČIN PREPOZNAVANJA DELFINOVRaziskovalci društva Morigenos so odkrili, da je posamezne delfine možno razlikovati na podlagi obrazov in s tem “izumili” novo metodo identifikacije delfinov. Svoje izsledke so predstavili v raziskavi, ki je bila danes objavljena v mednarodno priznani reviji Marine Mammal Science, osrednji znanstveni reviji za znanost o morskih sesalcih: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mms.12451/full

Že dolgo je znano, da je posamezne delfine možno prepoznavati na podlagi naravnih oznak na hrbtnih plavutih. Prav zaradi tovrstnih oznak danes vemo, da v slovenskem morju živi okoli 150 delfinov, ki jih raziskovalci društva Morigenos preučujejo in spremljajo že od leta 2002. Toda oznake na plavutih se spreminjajo, težava pa je tudi v tem, da mladiči na plavutih še nimajo oznak, po katerih bi jih lahko prepoznavali. Dodatni načini prepoznavanja delfinov so torej lahko zelo koristni. V društvu Morigenos so ugotovili, da je delfine možno prepoznavati na podlagi njihovih obrazov, kar doslej ni bilo znano. Zadevo je odkril Tilen Genov, predsednik društva Morigenos in prvi avtor raziskave, in to prav pri delfinih iz Tržaškega zaliva. Skupaj z mednarodno ekipo znanstvenikov je zasnoval študijo, v kateri so morali izkušeni ter neizkušeni opazovalci primerjati fotografije obrazov delfinov in jih pravilno povezati. Rezultati so pokazali, da tako izkušeni kot tudi neizkušeni opazovalci lahko ločijo posamezne osebke na podlagi njihovih obrazov, celo kadar primerjajo levo in desno stran obraza. Raziskava je prav tako pokazala, da so obrazne poteze pri delfinih dolgotrajne in omogočajo identifikacijo na dolgi rok.

Ta nova metoda prepoznavanja sicer ne more nadomestiti identifikacije na podlagi plavuti, lahko pa jo dopolnjuje. Obrazi za razliko od plavuti niso podvrženi tolikšni meri sprememb zaradi zunanjih vplivov, zato so lahko dolgoročno bolj zanesljivi. Nova metoda je primerna tudi za mladiče, katerih plavuti navadno niso dovolj označene, da bi jih lahko zanesljivo prepoznali tudi takrat, ko se osamosvojijo in zapustijo svojo mamo, zato lahko izboljša poznavanje medgeneracijskih povezav v populaciji. Še posebej obetavna utegne biti pri tistih vrstah delfinov, ki na plavutih navadno nimajo prav dosti oznak, ali pri vrstah, ki hrbtne plavuti sploh nimajo.

Ta raziskava, objavljena v uveljavljeni mednarodni znanstveni reviji, je še en primer, ki kaže, da ima lahko tudi raziskovanje delfinov v slovenskem morju širši pomen za poznavanje morskih sesalcev na svetovni ravni.


26 Sep 2017

52th European Marine Biology SymposiumThis week, from 25th of September to 29th of September, 52th European Marine Biology Symposium is taking place in Portorož, Slovenia. Morigenos team is glad to attend the Symposium and present two scientific contributions.

52. Evropski Morski Biološki SimpozijV tem tednu (od 25.9. do 29.9.) poteka 52. Evropski Morski Biološki Simpozij v Portorožu. Udeležuje se ga tudi ekipa društva Morigenos, ki sodeluje z dvema znanstvenima prispevkoma.

10 Aug 2017

Dolphin Day 2017 - Programme


Join us on Saturday, 19th of August 2017 in Piran at the 11th Dolphin Day. Click on the link below to check the Programme.

Dan Delfinov 2017 - Program


Pridružite se nam v soboto, 19. avgusta 2017, v Piranu na 11. Dnevu delfinov. Program prireditve v slovenščini in italijanščini si lahko ogledate na spodnjih povezavah.


8 Jul 2017

International Vaquita day


Today on 8th of July, we are marking international Vaquita day. The main focus of the day and accompanying events all over the world is on raising awareness and appreciation of the world’s most endangered marine mammal, the vaquita (Phocoena sinus). Vaquita is a small porpoise that can be found only in the northern Gulf of California, in Baja California, Mexico. The species is nearly extinct, with less than 30 individuals left, and declining at about 50% per year. The population is declining fast due to gill net fishing and illegal fishing for the totoaba fish blather, which is used in Asia in traditional medicine.

Morigenos is supporting the efforts and campaign to save the Vaquita. Find out more about the smallest porpoise in the world and how you can help here.

Mednarodni dan za Vaquito


Danes, 8. Julija, obeležujemo mednarodni dan za Vaquito. Glavni namen dneva in dogodkov, ki bodo potekali po vsem svetu je ozaveščanje in skrb za najbolj ogroženo vrsto morskega sesalca na svetu, Vaquito (Phocena sinus). Vaquita je majhna pliskavka, ki jo lahko najdemo zgolj v severnem delu Kalifornijskega zaliva (Baja California), v Mehiki. Vrsta je na robu izumrtja, saj šteje manj kot 30 živali in hitro upada, za približno 50 % na leto. Razlog hitrega upada je ribolov s stoječimi mrežami in nelegalni lov ribe totoaba (za njen mehur), ki se v Aziji uporablja v tradicionalni medicini.

Društvo Morgienos podpira kampanjo in trud za rešitev Vaquite. Več o najmanjši vrsti pliskavke na svetu in kako ji lahko pomagate najdete tukaj.

19 Jun 2017

Morigenos and giants of the deep sea in Arboretum Park


In mid-May, the Slovenian horticultural park Arboretum Volčji Potok built a unique exhibition "Giants of the deep sea", where you can see more than 10 life-size whale statues – the longest of them measuring almost 25 meters. Morigenos also took park in the preparation of this exhibition. We provided information and interesting facts about each exhibited species that you can find on the information boards besides the sculptures.

In addition, Morigenos will be part of the accompanying program in the park until the autumn interacting with visitors at our creative workshops for children about the sea and dolphins as well as lectures on dolphins along the Slovenian Coast. Children can join us at our creative workshop this weekend, June 24 and 25, from 15 pm to 19 pm in the Indonesian pavilion, right next to the exhibition of marine giants.

Details about our events, which will be free of charge for all park visitors, are available at the Arboretum Park Event Calendar.

Welcome! 

The exhibition features life-size sculptures of a fin whale, humpback whale, sperm whale, bottlenose dolphin, striped dolphin, common dolphin, Risso’s dolphin, pilot whale, orca and false orca, and even a whale's heart, brain and caudal fins. The exhibition was made entirely in the Arboretum, led by sculptor Edina-Eda Šćuka.

Morigenos in velikani morskih globin v Arboretumu


Sredi maja so v Arboretumu Volčji potok postavili edinstveno razstavo »Velikani morskih globin«, na kateri si lahko ogledate več kot 10 kitov v naravnih velikostih – najdaljši med njimi merijo skoraj 25 m. Pri pripravi razstave je sodelovalo tudi društvo Morigenos. Poskrbeli smo za strokovno pravilne in zanimive vsebine o posameznih vrstah, ki si jih lahko preberete na informativnih tablah ob kipih. 

Poleg tega pa se bomo v sklopu spremljevalnega programa vse do jeseni v parku družili z obiskovalci na naših ustvarjalnih delavnicah za otroke na temo morja in delfinov ter predavanjih o delfinih v slovenskem morju. Otroci se nam na ustvarjalni delavnici lahko pridružijo že ta konec tedna, 24. in 25. junija, od 15. do 19. ure, v Indonezijskem paviljonu, tik ob razstavi morskih velikanov.

Podrobnosti o naših dogodkih, ki bodo za vse obiskovalce parka brezplačni, so na voljo v Prireditveniku parka Arboretum, seveda pa vas bomo redno obveščali tudi na naši FB in spletni strani ter preko e-novic. Z vami bomo tudi v juliju, avgustu in septembru. 

Vljudno vabljeni!

Na razstavi boste lahko v naravni velikosti videli upodobitve brazdastega kita in kita grbavca, kita glavača, velike pliskavke, navadnega progastega delfina, navadnega delfina, okrogloglavega ali Rissovega delfina, mrke pliskavke, orke in male orke, ter tudi kitovega srca, možganov in repne plavuti. Razstava je bila v celoti izdelana v Arboretumu pod vodstvom kiparja Edina-Eda Šćuka.

Followers